en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE320_2

Årsregnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Årsregnskap er et obligatorisk emne innen revisorutdanningen som har som formål å gi studentene fordypning innen regnskapsteori- og praksis. Faget er krevende, og undervisningen vil være en blanding av forelesning, videoforelesning og egentrening med konkrete problemstillinger. Det vil også være oppgaveseminarer. Faget er i sterk utvikling og nye tema kan introduseres i løpet av emnet.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal
 • ha kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon.
 • kunne beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • kjenne til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

Ferdigheter
Studenten skal
 • kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet
 • kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • kunne utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter
 • kunne utarbeide konsernregnskap
 • kunne utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse
Studenten
 • skal kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kunne bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Temaene bygger på studentens kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse. Emnet gir studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Forkunnskapskrav

BRE260 Videregående regnskap
eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Revisors håndbok.
Kandidaten må oppnå karakter C eller bedre for å kunne søke om bevilling som registrert revisor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Den obligatoriske innleveringen må være godkjent for å kunne ta eksamen. Informasjon om obligatorisk innlevering blir gitt i Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Terje Heskestad, Lars Atle Kjøde
Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Forelesninger, vidoeforelesninger, seminarer og obligatorisk arbeidskrav (innlevering eller term-paper/presentasjon). Det obligatoriske arbeidskravet blir fastsatt i startet av semesteret.
Forventet tidsbruk 400-450 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Årsregnskap (BRE320_1) 10

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk