en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE275_1

Rettslære - revisoreksamen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet tar for seg juridiske tema, særlig formuerettslige, som er viktige for en registrert revisor, i henhold til nasjonal rammeplan.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten skal
 • ha kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
 • ha kjennskap til kontrakters betydning og funksjon
 • ha kunnskap om de mest relevante rettsområder som har betydning for revisors og regnskapsføreres arbeid, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, stiftelse og sikring av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk kriminalitet
 • ha kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
 • ha kunnskap om næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
 • ha kunnskap om bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse
 • ha kjennskap til konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett

Ferdigheter
Studenten skal
kunne gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet i reglene om:
 • avtaleinngåelse, avtaletolking og ugyldighet
 • kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
 • etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
 • etablering og sikring av pengekrav
 • vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse
 • økonomisk kriminalitet
 • næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
 • bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse
 • konkursprosessen og enkeltforfølgning

Generell kompetanse
Studenten skal
 • kunne tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjon
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområder
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Emnet skal gi studenten innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studenten innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FNorges Lover, annen lovsamling eller særtrykk/kopi av enkeltlover. Disse kan kun inneholde offisiell lovtekst uten kommentarer. Lovdata-utskrifter er ikke tillatt

Fagperson(er)

Faglærer
Magnus Roald Martinussen

Arbeidsformer

Forventet arbeidstid med emnet 250-300 timer. Canvas brukes til arbeid med øvingsoppgaver, flervalgsoppgaver og diskusjon av oppgaver og rettslige emner. Det blir forelesninger og oppgaveveiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Rettslære - revisoreksamen (BØK275_1) 10

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Privatister

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk