en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE260_1

Videregående regnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er det fjerde emnet i undervisningssekvensen i bedriftsøkonomisk analyse ved bachelorstudium i regnskap og revisjon. Emnet gjennomgår virksomhetsstyring og intern kontroll, ser på videregående emner innenfor bokføring og introduksjon til regnskap og budsjett i kommunesektoren. Emnet ser også på digitalisering og automatisering innen regnskapsyrket

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal
 • ha inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • ha grunnleggende innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • kunne gjøre greie for intern kontroll
 • ha oversikt over den interne kontrollstrukturen
 • kunne gjøre greie for regnskapets kvalitetskrav
 • ha oversikt over regnskapsplikten etter bokføringsloven og forskriften
 • kunne redegjøre for kravene som stilles til ekstern regnskapsfører
 • kunne redegjøre for hovedtrekkene i kommunale og statlige regnskapssystemer
 • ha kjennskap til kommunale og statlige budsjettmodeller

Ferdigheter:
Studenten skal
 • kunne vurdere intern kontroll
 • kunne vurdere betydningen av et riktig regnskap
 • kunne vurdere faren for økonomiske misligheter og uregelmessigheter
 • kunne vurdere regnskapets kvalitetskrav
 • kunne vurdere og analysere komponentene i den interne kontrollen
 • kunne vurdere og analysere kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer
 • kunne gjennomføre enkle regnskapsavslutninger med utgangspunkt i den kommunale og statlige modellen
 • kunne vurdere og analysere kommunale og statlige regnskap og budsjettframlegg

Generell kompetanse:
Studenten skal
 • kunne se emnet i en større sammenheng i en større regnskapsfaglig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe.
 • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Innholdet i emnet er tredelt. Del 1 gir en introduksjon i regnskapsorganisering og internkontroll. Temaet knyttes opp mot de krav som stilles til regnskapssystem og dagens digitaliserings/automatiseringstrender. Del 2 er en videreføring fra tidligere kurs av praktiske problemstillinger knyttet til regnskapsføring og produksjon av regnskapsdata. Denne delen gir også en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Hvordan regnskapet må innrettes for å tilfredsstille bokføringslovens krav er sentralt. I del tre gjennomgås hovedtrekkene i regnskaps- og budsjetteringssystemer som nyttes i kommuner og stat.

Forkunnskapskrav

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK260 Investering og finansiering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/18 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave og presentasjon
Detaljer om arbeidskrav (innleveringsoppgave og presentasjon for klassen) vil bli gitt på forelesning og lagt ut på Canvas. Arbeidskravene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Fysiske forelesninger og videobaserte forelesninger. I tillegg legges det opp til seminarer hvor oppgaver/problemstillinger til hver enkelt del vil bli gjennomgått.
Justeringer i framdriftsplan, løsningsframlegg til øvingsoppgaver og øvrig støttemateriell blir fortløpende lagt ut på Canvas
Forventet arbeidsmengde 250-300 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Regnskapsorganisasjon (BRE220_1) 2
Regnskap og økonomistyring (BØK335_1) 5
Økonomistyring (BØK355_1) 2
Regnskap og økonomistyring (BRE230_1) 5

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk