en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPSBAC_1

Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • ha kunnskap om forskningsetikk
 • ha kunnskap om forskningsfeltet oppgaven omhandler


Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne avgrense et emneområde og formulere en problemstilling
 • kunne gjennomføre relevant litteratursøking
 • kunne beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fenomen, herunder innhente relevant teori og empiri fra litteraturen
 • kunne redegjøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerte problemstilling slik at det genereres en argumentert fremstilling fra problemstilling til konklusjon, som besvarer det eller de spørsmål, problemstillingen omhandler


Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne produsere en lengre akademisk tekst
 • kunne reflektere og drøfte forskningsetiske spørsmål
 • kunne reflektere og drøfte kritisk faglitteratur og faglige debatter

Innhold

Bachelorprosjektet skal resultere i en besvarelse som har form som en forskningsartikkel, og skrives i en form som skal bestå av en innledning, forskningsspørsmål og målsetning, metodebruk, resultatdel, diskusjonsdel og begrensninger med studien. Ulike kvantitative eller kvalitative tilnærminger kan benyttes. Innholdet skal være en selvvalgt avgrenset faglig problemstilling. Bachelorprosjektet behandler et psykologisk fenomen fra et eller flere av områdene personlighetspsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS310 Kvalitativ og kvantitativ metode BPS320 Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
 • Oppgaven kan skrives individuelt, eller i gruppe på inntil 3 personer
 • Omfang: Omfanget av oppgaven er maks 25 sider ved 1 student, maks 38 sider ved 2 studenter og maks 44 sider ved 3 studenter.
 • Særlige bestemmelser: Emne for bachelorprosjektet skal godkjennes av fagansvarlig lærer senest 1 måned innen innlevering. Bachelorprosjektet skal forsynes med et engelsk resyme på maks 1 side. Resyméet inngår i bedømmelsen.

Bachelorprosjektet skal skrives i artikkelform. Artikkelen skal bestå av en innledning, forskningsspørsmål og målsetning, metodebruk, resultatdel, diskusjonsdel og begrensninger med studien. Regler for gruppeprøve (se over) gjelder også ved bruk av artikkelform.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jone Ravndal Bjørnestad

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.
 • Seminarene vil bli inndelt etter tematisk og/eller metodisk tilnærming, Studentene og seminarlederne i de ulike gruppene vil jobbe med relevant metode.
 • Seminarene vil bli brukt til å initiere og fasilitere uformelle studentaktive fagfellevurderinger.
 • Til veiledning forventes at student og veileder tidlig avtaler form og innhold på veiledning innen definerte former.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk