en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS310_1

Kvalitativ og kvantitativ metode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om
 • ha kunnskap om ulike typer tematisk analyse
 • ha kunnskap om statistisk analyse av psykologiske data
 • ha kunnskap om videregående statistisk inferens
 • ha kunnskap om bruk av statistikkprogram

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne gjennomføre analyse av kvalitative forskningsdata
 • kunne rapportere kvalitative data
 • kunne foreta statistiske undersøkelser, herunder omformulere faglige problemer til statistiske problemer.
 • kunne fortolke resultatene og oversette statistiske konklusjoner til lekmannsspråk
 • kunne drøfte ukjente størrelser, parameter, knyttet til populasjonen
 • kunne kritisk vurdere utsagn som helt eller delvis bygger på statistikk

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha en grunnleggende forståelse for sentrale kvalitative og kvantitative metoder innen psykologien
 • kunne anvende sentrale kvalitative og kvantitative metoder til å innenfor en forsvarlig og tilfredsstillende vitenskapelig standard
 • kunne gjennomføre bruk av statistikk-program

Innhold

Emnet gir en innføring i kvalitative og kvantitative metoder for å analysere psykologiske data. Den kvalitative delen vil særlig omfatte tematisk analyse, herunder en innføring i interpretativ-fenomenologisk analyse, narrativ analyse og grounded theory. Studentene vil bli presentert ulike måter å analysere kvalitative data, inkludert meningskondenseringsteknikker, og ulike måter å rapportere kvalitative data. Den kvantitative delen vil særlig omhandle statistisk analyse av psykologiske data. Herunder statistiske prosedyrer anvendt i analysen av kvantitative forskningsdata f.eks. i form av spørreskjemasvar og psykologiske testresultater. Studentene vil bli presentert for grunnleggende og videregående statistisk inferens, dvs. dra konkusjoner om ukjente størrelser, parameter, knyttet til populasjonen; Bruk av statistikk-program, f.eks. SPSS.

Forkunnskapskrav

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi , BPS210 Arbeids- og organisasjonspsykologi , BPS220 Helsepsykologi, BPS230 Pedagogisk psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamen1/12 ukerA - FAlle.
Omfang: Maksimalt 3500 ord ekskludert litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
Skriftlig individuelt arbeidskrav med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 2000 ord (+/-10 %). inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Tjora

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter, inkludert hands-on praktiske fremgangmåter innen statistikk. Både lesing av vitenskapelige artikler og produksjon og presentasjon av egne statistiske arbeider.
 • Studentene vil bli opplært i å veilede og kommentere på hverandres tekst, og vil bli oppfordret til å praktisere dette i veiledningsgrupper, særlig i forhold til obligatoriske arbeidskrav.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØK104_1) 10
Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220_1) 10

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk