en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS260_1

Praksis

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
  • Ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i praksis.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne anvende fagkunnskap i en reell arbeidssituasjon.
  • kunne kombinere teori - og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis
  • kunne reflektere over egen kompetanse og drøfte bruk denne og relevant teori i lys av praksiserfaringer
  • kunne kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne koble teori og erfaringsbasert praksis.
  • kunne kommentere og gi tilbakemelding på relevante praksiserfaringer.
  • kunne planlegge og gjennomføre en skriftlig mappepresentasjon av praksis

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter godkjent av instituttet. Praksisperioden er 3 måneder i tilsvarende 50 % stilling, hvor studenten tar del i arbeidsoppgavene i den virksomheten de er utplassert i. Studentene vil bli informert før semesterstart hvilken praksisplass de får tildelt, og hvem som er veileder ved instituttet. Studenter som skaffer egen praksisplass må få denne godkjent innen søknadsfrist (se under), slik at instituttet kan skaffe intern veileder. Ved semesterstart blir det avholdt et oppstartsseminar som har til hensikt å forberede studentene på praksisperioden. Praksisstedene som skal ha studenter inneværende semester blir invitert til å delta. I praksisperioden vil studentene primært få veiledning både fra virksomheten, men også fra instituttet. Studentene skal i løpet av praksis skrive en praksismappe. Praksismappen består av to oppgaver: I første oppgave skal studenten redegjøre for virksomheten de har praksis i, vanlige og relevante arbeidsoppgaver de har utført i perioden. I den andre oppgaven skal studentene presentere et utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med praksisplassen, og godkjennes av veileder ved instituttet. Det forventes at studentene leverer to utkast til praksismappe i løpet av semesteret samt kommenterer på medstudenters utkast til praksismappe.

Forkunnskapskrav

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.
Mappevurdering bestående av 2 skriftlige oppgaver. Karakteren er basert på mappevurderingen som helhet.
Omfang: 1000 ord oppgave 1 og 2000 ord oppgave 2 (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Detaljert aktivitetsplan vil bli gitt av kursansvarlig ved undervisningsstart. Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta mappelevering om igjen.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen: Dersom studenten ikke består mappeevaluering innebærer dette at studenten må ta ny mappeevaluering i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta mappeevaluering i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil gjennomføre ny praksis i det nye semesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jone Ravndal Bjørnestad

Arbeidsformer

Arbeidspraksis på praksisplass, seminar med andre medstudenter, veiledet praksis og veiledning fra instituttet.

Praksis

SØKNADSPROSEDYRE: Søknad er elektronisk gjennom universitetets nettsider. Send søknad og CV, samt karakterutskrift og eventuelle andre vedlegg (attester o.l.). I det elektroniske søknadsskjema vil det oppgis hvilke praksisplasser studenten kan søke seg til. Søker vil bli bedt om å rangere tre ønskede praksisplasser. Det anbefales å skrive en søknad/motivasjonsbrev til hver av praksisplassene det søkes til. Studenter som skaffer egen praksisplass er fritatt fra å søke, men må ha praksisplass godkjent innen samme frist. Søknadsfrist er 15. september i tredje semester.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk