en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS230_1

Pedagogisk psykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • ha kunnskap om begrepet læring, med utgangspunkt i læringspsykologiske tradisjoner
 • ha kunnskap om pedagogisk-psykologiske teorier og metoder, og deres styrker og svakheter
 • ha kunnskap om de vanligste testene for pedagogikk og psykologisk utredning av barn og unge

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne utvelge og redegjøre for pedagogisk-psykologiske teorier og metoder, som er relevante for en gitt intervensjonsproblematikk
 • kunne utrede og komme med innspill til behandlingsplan for de vanligste lærevanskene barn og unge har
 • kunne sammenligne disse teorier og metoder og begrunne deres styrker og svakheter
 • kunne gjøre rede for og drøfte ulike teorier om motivasjon
 • kunne drøfte hva som ligger i godt samarbeid og teamarbeid
 • kunne gjøre rede for planlegging, gjennomføring og evaluering undervisning for enkeltpersoner og i relevante grupper

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha en grunnleggende forståelse for forståelsen bak, utredning og behandling av de vanligste lærevansker
 • ha en grunnleggende forståelse for etiske utfordringer ved testing av barn og unge
 • kunne beskrive, belyse og sammenligne ulike modeller

Innhold

Emnet belyser de psykologiske aspekter ved pedagogiske prosesser og praksisformer. Studenten blir presentert for følgende sentrale pedagogisk-psykologiske tema: Lærings- og dannelsesprosesser for mennesker i alle aldergrupper; Sentrale psykiske aspekter ved pedagogiske prosesser, pedagogiske teoritradisjoner og praksisformer; Pedagogisk-psykologiske metoder og forskningstradisjoner. Pedagogisk psykologi vil både fokusere på normal utvikling, men også fokusere på avvikende utvikling, særlig knyttet til lærevansker.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.
Omfang: Maksimalt 3500 ord ekskludert litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cecilie Schou Andreassen

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, case og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Case vil særlig bli brukt i utredning, diagnostisering og forslag til behandling av lærevansker.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Seminarene vil også bli brukt til å diskutere case knyttet til lærevansker.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Enkeltemne

Privatister

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk