en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS220_1

Helsepsykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier om krysningspunktet mellom psykologi og somatisk medisin (psykosomatikk)
 • ha kunnskap om grunnleggende trekk ved psykosomatiske arbeidsmåter, med særlig vekt på forskjellige biopsykososiale faktorer
 • ha kunnskap om sentrale teorier og metoder for forebygging av psykosomatiske problemstillinger
 • ha kunnskap om grunnleggende trekk ved helsefremmende metodikk.
 • ha kunnskap om styrker og svakheter ved ulike helsefremmende tiltak på samfunnsnivå

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne drøfte intervensjoner som er rettet mot krysningspunktet mellom psykologi og somatisk medisin og hvordan slike kan anvendes i arbeidslivet
 • kunne gjøre rede for stressteori, kronisk sykdom, sosial støtte og livskvalitet.
 • kunne gjøre rede for psykologiske og sosiale faktorers betydning for helse, velvære og sykdom
 • kunne drøfte sentrale teorier for forebygging av psykosomatiske problemstillinger, samt grunnleggende trekk ved helsefremmende metodikk.
 • kunne drøfte sentrale likheter og forskjeller mellom helsefremmende og forebyggende arbeid

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier

Innhold

Emnet redegjør for krysningspunktet mellom psykologi og somatisk medisin (psykosomatikk). Det fokuseres på en helhetlig forståelse, hvordan kroppen, mentale prosesser og kontekstuelle faktorer samvarierer og interagerer. Studentene vil få kunnskap om teori og metodikk for å kunne forstå og predikere utviklingen av helse og uhelse. Fokus er særlig på metoder for helsefremmende arbeid samt forebygging og behandling av sykdom.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - FAlle.
Mappevurdering bestående av 2 skriftlige oppgaver. Karakteren er basert på mappevurderingen som helhet. Omfang: 1000 ord per oppgave (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig. Detaljert aktivitetsplan vil bli gitt av kursansvarlig ved undervisningsstart. Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset og mappelevering om igjen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisbesøk med referat
Gjennomført praksisbesøk med tilhørende referat på 500 ord og ingen referanser. Vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cecilie Schou Andreassen

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, praksisbesøk og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Praksisbesøk
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Enkeltemne

Privatister

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk