en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS210_1

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • ha kunnskap om utvalgte arbeids- og organisasjonspsykologiske begreper, teorier og empiri
 • ha kunnskap om sentrale likheter og forskjeller mellom de behandlende begreper, teorier og empiri
 • ha kunnskap om teorier, begreper og empiri som er relevante for å belyse en gitt arbeidslivs- og organisatorisk problemstilling
 • ha kunnskap om årsaker og virkninger i arbeidslivs- og organisatoriske problemstillinger
 • ha kunnskap om relevante arbeids- og organisasjonspsykologiske intervensjoner og forebyggende tiltak til beskrevne problemstillinger
 • ha kunnskap om styrker og svakheter ved arbeids- og organisasjonspsykologiske intervensjoner og forebyggende tiltak.


Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne gjøre rede for utvalgte arbeids- og organisasjonspsykologiske begreper, teorier og empiri
 • kunne drøfte sentrale likheter og forskjeller mellom de behandlende begreper, teorier og empiri
 • kunne identifisere og diskutere årsaker og virkninger i arbeidslivs- og organisatoriske problemstillinger
 • kunne gjøre rede for relevante arbeids- og organisasjonspsykologiske intervensjoner og forebyggende tiltak
 • kunne gjøre rede for og drøfte styrker og svakheter ved arbeids- og organisasjonspsykologiske intervensjoner og forebyggende tiltak


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne diskutere sentrale likheter og forskjeller mellom ulike begreper, teorier og empiri

Innhold

Emnet belyser menneskelig atferd, samspill og opplevelser på arbeidsplassen og organisasjonssammenheng. Studenten blir presentert for ulike teoretiske perspektiver på personlighet i en arbeids- og organisasjonskontekst. Det fokuserer på den enkelte medarbeider, herunder seleksjon, motivasjon, prestasjon, belastning og utvikling; Arbeidets organisering og arbeidsoppgaver; Relasjoner på arbeidsplassen: Dyadiske samspill, teamforhold og ledelse; Organisasjoner, deres struktur, kultur, dynamikk og utvikling.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 - Introduksjon til psykologi

BPS120 - Psykologi - før og nå

BPS130 - Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

BPS140 - Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.
Omfang: Maksimalt 3500 ord ekskludert litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gro Ellen Mathisen

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminar, rollespill og case:.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen. I undervisningen vil særlig rollespill og case anvendes.
 • Det blir tilrettelagt for bedriftsbesøk, der målet er at studentene får møte relevante arbeidsgivere og se faglige problemstillinger i arbeidslivet.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Også i seminarene vil rollespill og case kunne anvendes. Seminarene vil også bli brukt som arena for initiering av uformelle fagfellevurderinger av hjemmeeksamen.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Enkeltemne

Privatister

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk