en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS140_1

Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten:
 • ha kunnskap om begreper, metoder og empiriske resultater innenfor biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi
 • ha kunnskap om inndeling av nervesystemet, herunder særlig hjernens oppbygning og relasjon mellom ulike strukturer og atferd, emosjoner og kognisjon
 • ha kunnskap om nevroner og nevrale nettverks funksjon og oppbygning.
 • ha kunnskap om tema innen utviklingspsykologi som tilknytning, kognitiv utvikling, personlighetsutvikling, moralutvikling og pro- og antisosial utvikling.
 • ha kunnskap om tema innen kognitiv psykologi som persepsjon, hukommelse, problemløsning og intelligens

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne definere og anvende sentrale begrep fra alle tre delemner på tvers av delemnene.
 • kunne redegjøre for sentrale eksperimentelle oppsett for å studere ulike perspektiv innen alle delemner.
 • kunne redegjøre og diskutere ulikheter mellom ulike teoretiske tilnærminger innen alle delemner.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha en grunnleggende forståelse for de ulike perspektiv, metoder og teorier i emnet
 • kunne anvende denne forståelsen for å beskrive, predikere, årsaksbestemme og forklare menneskets atferd.

Innhold

Emnet tar for seg tre ulike disipliner innen psykologien med felles mål om å beskrive, predikere, årsaksbestemme og forklare deler av menneskets atferd. Hovedtema er sentrale tema innen biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi. Gjennom undervisning i plenum og seminar skal studentene lære sentrale begrep og anvende dem gjennom kritisk og teoridrevet refleksjon, både innad i de tre disipliner og på tvers av disse.
Delemnet biologisk psykologi gir en innføring i biologisk- og nevropsykologi og omfatter så vel den normale som den sykdoms- og skadelidde anatomi, fysiologi og nevrokjemi. Herunder er sentralnervesystemet generelt, og hjernen spesielt, viktig.
Delemnet utviklingspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighetsutvikling med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Utviklingspsykologien betoner at individet på en gang gjennomgår en generell menneskelig utvikling, en utvikling som medlem av en bestemt kultur og en utvikling som en person med et unikt særpreg. Kognitiv- og emosjonell utviklingsteori vil bli særlig vektlagt.
Delemnet kognitiv psykologi gir en innføring i menneskets grunnleggende mentale og erkjennelsesmessige prosesser samt kognitive problemstillinger og fenomener, som behandles av psykologiens øvrige hovedområder, for eksempel utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. Presentasjon av relasjonen mellom kognitive og nevrale prosesser vil være sentral. Studentene vil få en innføring i sentrale menneskelige tenkestrategier, herunder heuristikker (thinking fast) og analytiske tenkemåter (thinking slow), deres bruksområder og styrker og svakheter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 Introduksjon til psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - F
Studentene skal besvare multiple choice oppgaver og 3 av 4 kortsvarsoppgaver. Både multiple choice delen og kortsvarsdelen må bestås individuelt for å få bestått eksamen.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuelt arbeidskrav
Skriftlig individuelt arbeidskrav med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 1000 ord (+/-10 %). inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Richard Michael Piech

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.

Åpent for

Psykologi, bachelorstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk