en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS130_1

Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten:
 • ha kunnskap om utvalgte personlighetspsykologiske og sosialpsykologiske begreper, teorier og empiri
 • ha kunnskap om sentrale likheter og forskjeller mellom de behandlede begreper, teorier og empiri, herunder teorienes styrker og svakheter
 • ha kunnskap om hovedinndelinger i psykologiens forskningsmetode, herunder særlig vekt på kvalitative og kvantitative metoder
 • kjenne til ulike forskningsdesign og deres styrker og svakheter


Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
 • kunne gjenkjenne ulike målemetoder for personlighet, og kort redegjøre for styrker og svakheter
 • kunne skille mellom personlighetstrekk og tilstander
 • kunne anvende ulike sosialpsykologiske teorier for å forstå, påvirke og predikere menneskers atferd i sosiale situasjoner
 • kunne anvende både sosialpsykologiske teorier og personlighetsteorier for å forklare vanlige fenomen fra to perspektiver
 • kunne foreta en basal vurdering av design og resultater fra ulike forskningsdesign
 • kunne påpeke sentrale likheter og forskjeller mellom behandlede begreper, teorier og empiri


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne definere, anvende og diskutere sentrale begreper
 • kunne lese og tolke grunnleggende statistikk

Innhold

Emnet tar for seg ulike perspektiv med felles mål om å beskrive, predikere, årsaksbestemme og forklare deler av menneskets atferd. Hovedfokus er sentrale tema innen personlighetspsykologi, sosialpsykologi og metode. Gjennom undervisning i plenum og seminar skal studentene lære sentrale begrep og anvende dem gjennom kritisk og teoridrevet refleksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 Introduksjon til psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - F
Studentene skal besvare 1 av 2 langsvarsoppgaver fra personlighetspsykologi, 1 av 2 langsvarsoppgaver fra sosialpsykologi og 1 av 2 langsvarsoppgaver omhandlende metode. Alle deloppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig gruppearbeid
Skriftlig gruppearbeidskrav med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 2000 ord (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Tjora

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Gruppearbeid med arbeidskrav.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Seminarene vil også bli brukt til å lære studentene hvordan de kan gi hverandre konstruktiv tilbakemelding på arbeidskrav før innlevering.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk