en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS110_1

Introduksjon til psykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om ulike psykologiske perspektiver
  • ha kunnskap om ulike sentrale begreper og metodiske tilnærminger innen de ulike perspektivene
  • ha kunnskap om sentrale tema som arv og miljø, hjerne og atferd, sansing og persepsjon, bevissthet, ulike typer læring, ulike former for hukommelse, språk og tenkning, intelligens, motivasjon og emosjoner, utvikling gjennom livet, sosial tenkning og sosial atferd, personlighet, helsepsykologi, avvik og psykisk lidelse


Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende og diskutere ulike psykologiske perspektiver på atferd, herunder kunne skille mellom ulike intrapersonlige og interpersonlige forklaringsmodeller på atferd
  • kunne påvise og diskutere skillet mellom vitenskapelig, empirisk psykologi og allmennkunnskap
  • kunne skille ulike psykologiske retninger, særlig med henblikk på ulikhet i innhold, fokus og metode.


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne redegjøre for, og diskutere forskjellen mellom, ulike psykologiske perspektiv og tema
  • kunne redegjøre for fagets metode og vitenskapelige egenart

Innhold

Emnet tar for seg ulike sentrale begreper og perspektiv innen psykologiens ulike disipliner. Hovedtemaene i emnet er utvikling, biologi og hjerne, atferd, læring og hukommelse, emosjoner og motivasjon, personlighet, sosial tenkning og atferd, samt avvik og psykisk lidelse. Gjennom ulike former for undervisning skal studentene lære seg psykologiens grunnleggende disipliner, emner, metoder og vitenskapelige forankring.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studentene skal besvare multiple choice oppgaver, og 3 av 4 kortsvarsoppgaver. Både multiple choice delen og kortsvarsdelen må bestås individuelt for å få bestått eksamen.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Faglærer
Wenche Ten Velden Hegelstad
Emneansvarlig
Jone Ravndal Bjørnestad

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Læringsaktivitetene som brukes i seminar vil være særlig rettet mot å lese og skrive akademisk tekst, i grupper og alene.Videre vil studentene bli tilbudt øving på multiple choice spørsmål som er eksamensrelevante.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk