en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPAP2_1

Klinisk paramedisin 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • reflektere over rollen som paramedisiner i krysningspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • gjøre rede for organisering av primærhelsetjenesten
 • relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • gjøre rede for traumesystemet i Norge og oppgaver i de enkelte leddene som er involvert i behandlingskjeden for traumepasienter

Ferdigheter
Studenten kan
 • gi livreddende førstehjelp og utføre avansert hjertelungeredning på voksne
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • under veiledning utføre en strukturert pasientundersøkelse og dokumentere funn
 • under veiledning utføre monitorering av pasient og tolke avvik fra normalverdier sammen med veileder

Generell kompetanse
Studenten kan
 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene
 • selvstendig foreta sjekk av ambulanse og utstyr
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter.
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger.
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt knyttet til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid.
 • under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell.

Innhold

Klinisk Paramedisin 2 er en 5 ukers veiledet praksis i ambulansetjenesten. Praksisukene suppleres med ytterligere 1 uke simuleringsbasert læring hvor studentene skal trene på samhandling og ferdigheter relatert til praksis, inkludert opplæring og sertifisering i avansert hjertelungeredning av voksne.
Innledningsvis skal studentene delta på et praksis-seminar som introduksjon og forberedelse til praksis. I ambulansetjenesten tjenestegjør studentene som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider.
Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Forkunnskapskrav

BPAP1 Klinisk paramedisin 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier1/15 ukerBestått - Ikke bestått
For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 80 % deltakelse på praksisdager, i refleksjonsgrupper og på simulering og ferdighetstrening.
En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).
Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mari Vik
Studieprogramleder
Nina Vatland

Arbeidsformer

Før praksis skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. I løpet av praksis-seminaret vil det bli gjennomført simuleringstrening relatert til praksis for å øve nødvendige ferdigheter og trene samhandling med pasienter, kolleger og andre samarbeidende helsepersonell. På praksisdagene vil det også bli tatt i bruk simulering på ambulansestasjonene for å forsterke læring av erfaringer i fra klinisk praksis.
Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.
Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.
En refleksjonsrapport skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes.

Praksis

5 uker.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk