en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPAP1_1

Klinisk paramedisin 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • gjøre rede for hygieniske prinsipper og smittevern
 • gjøre rede for organisering av ambulansetjenesten
 • relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer ambulansefaget og rollen som paramedisiner
 • gjøre rede for oppbevaring og administrering av legemidler i ambulansetjenesten

Ferdigheter
Studenten kan
 • gi basal livreddende førstehjelp og utføre basal hjertelungeredning med hjelp av hjertestarter
 • utføre en grunnleggende pasientundersøkelse etter ABCDE prinsippet
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • under veiledning utføre basal undersøkelse av luftvei, åndedrett, sirkulasjon og bevissthet
 • relatere pasientens plager til anatomiske strukturer

Generell kompetanse
Studenten kan
 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene
 • under veiledning ivareta HMS og sikkerhet for seg selv og pasient
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter.
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger.
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid.
 • under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell.

Innhold

Klinisk paramedisin 1 er 4 uker veiledet praksis i ambulansetjenesten fordelt på like deler praksis i en by- og distriktstjeneste. To av praksisukene erstattes med kjøreopplæring i utrykningskjøring for inntil halvparten av studentkullet og studenter som ikke allerede har kompetansebevis for utrykningskjøring. Praksisukene suppleres med ytterligere 2 uker simuleringsbasert læring hvor studentene blant annet skal gjennomføre opplæring og sertifisering i basal hjertelungeredning med hjertestarter, og trene på basale ferdigheter.
Innledningsvis skal studentene delta på et praksis-seminar som introduksjon og forberedelse til praksis, for deretter å tjenestegjøre som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider.
Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksis perioden.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier1/14 ukerBestått - Ikke bestått
For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 80 % deltakelse på praksisdager, i refleksjonsgrupper og på simulering og ferdighetstrening.
En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Før første praksis skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. I løpet av kurset vil studentene bli tildelt klinisk praksis på ambulansestasjoner under veiledning. Mellom praksisdagene vil det bli gjennomført simuleringstrening relatert til praksis for å øve nødvendige ferdigheter og trene samhandling med pasienter, kolleger og andre samarbeidende helsepersonell. På praksisdagene vil det også bli tatt i bruk simulering på ambulansestasjonene for å forsterke læring av erfaringer fra klinisk praksis.
Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.
Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Under utarbeidelse.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk