en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPABAC_1

Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er organisert som en skriftlig hjemmeoppgave. Oppgaven er fordypning i det ambulanse- og paramedisinske kunnskapsfelt, og kan være et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.
Besvarelsen skal gå i dybden på et relevant og avgrenset område av læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til utdanningen og synliggjøre kompetansen som studentene har oppnådd innen faget.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • gjøre rede for styrker og svakheter ved egen anvendt forskningsmetode
 • gjøre rede for forskningsetiske og juridiske aspekter relatert til eget prosjekt
 • vise ambulanse- og paramedisinsk kunnskap gjennom å formulere, begrunne og drøfte et aktuelt tema eller problemstilling relevant for yrkesutøvelse og praksis
 • dokumentere kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetode(r)
 • vise til nyere forskning relatert til problemområdet for bacheloroppgaven

Ferdigheter
Studenten kan
 • utarbeide en problemstilling og gjennomføre et relevant faglig prosjekt
 • innhente, vurdere og anvende nasjonale og internasjonale forskningsartikler
 • drøfte problemstillingen i lys av ambulanse- og paramedisinens empiri og teori
 • velge relevant fremgangsmåte for å belyse tema eller problemstilling
 • anvende relevant litteratur, vise evne til kildekritikk, og bruke referanser og litteraturliste korrekt

Generell kompetanse
Studenten kan
 • utforske teoretiske og kliniske og/eller operative problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et samarbeidsprosjekt som strekker seg over tid
 • reflektere over holdninger relatert til utøvelse av ambulanse- og paramedisinyrket, samt velge relevante kunnskaper som støtte til disse refleksjonene
 • vise selvstendighet i anvendelse av fag- og forskningslitteratur og evne til skriftlig framstilling

Forkunnskapskrav

For å få bacheloroppgaven vurdert må alle forutgående teori- og praksisemner være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% deltakelse på seminar, Prosjektskisse, Deltakelse på min. 2 veiledningstimer
Vilkår for å gå opp til vurdering
 • Minimum 80 % deltagelse på seminar
 • Godkjent prosjektskisse 1000 ord (±10 %)
 • Delta på minimum 2 veiledningstimer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nina Vatland , Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, seminar, veiledning i grupper og selvstudier. Emnet starter med et seminar og forelesninger som skal understøtte studentenes arbeid med tema, problemstilling og utforming av prosjektskisse.
Oppgaven skrives individuelt. Tema skal ta utgangspunkt i et selvvalgt problemområde som faller inn under læringsutbyttet for bachelorutdanningen. Oppgaven skrives som et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.
Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder. Det gis tilbud om inntil 4 veiledningstimer.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Litteratur

Studentene skal legge opp 300 sider selvvalgt pensum knyttet til bacheloroppgaven. Selvvalgt pensum må være levert og godkjent av veileder til bachelorbesvarelsen senest siste veiledningstime. Godkjent liste over selvvalgt pensum vedlegges eksamensbesvarelsen og sendes elektronisk til studiekonsulent ved utdanningen.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk