en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA502_1

Pasientsikkerhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Pasientsikkerhet er i økende grad i fokus, også prehospitalt. Paramedisinere må ha kjennskap til grunnleggende prinsipper i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid. Paramedisinere har ofte ansvaret for pasienter alene, eller deltar i små team i forskjellige kontekster. Bevissthet rundt og strategier for å yte sikker pasientbehandling er derfor spesielt viktig.
Emnet vil gi innsikt i hvordan pasienters sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når brukerne har behov for helsetjenester. Målet med kurset er å gi studentene kunnskap og innsikt i forbedringsarbeid som gjør dem i stand til å gi sikker og trygg helsehjelp, og samtidig bidra til ytterligere kvalitetsforbedring.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
  • sitere gjeldende teorier og aktuell forskning innen pasientsikkerhet
  • beskrive gjeldende praksis innen pasientsikkerhet i norsk helsevesen
  • diskutere forskjellen mellom et individperspektiv og et systemperspektiv på sikkerhet
  • gjøre rede for hvordan trening, sikkerhetskultur og læring kan brukes som virkemidler i pasientsikkerhetsarbeidet
  • diskutere sammenheng mellom lov og regelverk, etiske vurderinger og pasientsikkerhetsarbeid

Ferdigheter
Studenten kan
  • analysere og anvende teorier / metoder for å forbedre pasientsikkerhet i praksis
  • reflektere over erfaringer fra egen praksis og analysere disse i et pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsperspektiv
  • vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på overganger og avlevering av pasientansvar mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, og behandlingsløp som ender i pasientens eget hjem

Generell kompetanse
Studenten kan
  • bidra til sikker og trygg pasientbehandling gjennom egen sikker utøvelse av yrker og gjennom bidrag til kontinuerlig monitorering og kvalitetsforbedring i eget praksisfelt

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid.
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegruppe og selvstudier.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk