en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA502_1

Pasientsikkerhet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Pasientsikkerhet er i økende grad i fokus, også prehospitalt. Paramedisinere må ha kjennskap til grunnleggende prinsipper i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid. Paramedisinere har ofte ansvaret for pasienter alene, eller deltar i små team i forskjellige kontekster. Bevissthet rundt og strategier for å yte sikker pasientbehandling er derfor spesielt viktig.
Emnet vil gi innsikt i hvordan pasienters sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når brukerne har behov for helsetjenester. Målet med kurset er å gi studentene kunnskap og innsikt i forbedringsarbeid som gjør dem i stand til å gi sikker og trygg helsehjelp, og samtidig bidra til ytterligere kvalitetsforbedring.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
  • sitere gjeldende teorier og aktuell forskning innen pasientsikkerhet
  • beskrive gjeldende praksis innen pasientsikkerhet i norsk helsevesen
  • diskutere forskjellen mellom et individperspektiv og et systemperspektiv på sikkerhet
  • gjøre rede for hvordan trening, sikkerhetskultur og læring kan brukes som virkemidler i pasientsikkerhetsarbeidet
  • diskutere sammenheng mellom lov og regelverk, etiske vurderinger og pasientsikkerhetsarbeid

Ferdigheter
Studenten kan
  • analysere og anvende teorier / metoder for å forbedre pasientsikkerhet i praksis
  • reflektere over erfaringer fra egen praksis og analysere disse i et pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsperspektiv
  • vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på overganger og avlevering av pasientansvar mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, og behandlingsløp som ender i pasientens eget hjem

Generell kompetanse
Studenten kan
  • bidra til sikker og trygg pasientbehandling gjennom egen sikker utøvelse av yrker og gjennom bidrag til kontinuerlig monitorering og kvalitetsforbedring i eget praksisfelt

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegruppe og selvstudier.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk