en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA501_1

Traumatologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • beskrive metoder for pasientundersøkelse, anamneseopptak, vurdering og tiltak knyttet til skader i ett eller flere organsystemer
 • gjøre rede for nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen og traumesystemet i Norge.
 • diskutere skademekanikk, kinetikk og energivurdering og hvordan dette påvirker skadeomfang og -type hos pasienter.
 • gjøre rede for forskjeller i fysiologisk respons på skader i forskjellige pasientgrupper med hensyn til alder og andre forhold som kan ha innvirkning på pasientens tilstand
 • kan gjøre rede for lokale og nasjonale systemer for håndtering av og triagering ved masseskader.

Ferdigheter
Studenten kan
 • vurdere skademekanikk og se sammenheng mellom symptomer og skader i ett eller flere organsystemer.
 • utføre klinisk undersøkelse, vurdere skadeomfang og -type for å beslutte og iverksette korrekte behandlings- og monitoreringstiltak.
 • melde pasientens tilstand til neste behandlingsledd og gjennomføre en sikker overlevering av pasienten.
 • gjennomføre triage ved masseskadesituasjoner
 • vurdere riktig omsorgsnivå på skadested, under transport og leveringssted.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • bidra til god kommunikasjon og samhandling mellom andre faggrupper, kjenne egen og andres rolle og kompetanse.
 • reflektere over sin rolle i traumesystemet
 • jobbe systematisk med faglig systemforbedring
 • reflektere over de samfunnsmessige betydningene ulykker og skader har i et land som Norge.

Innhold

Emnet skal øke kompetansen til paramedisinere innenfor traumatologi slik at de fyller sin rolle i behandlingskjeden for traumepasienter. Traumatologi i det prehospital rom er ikke bare et teoretisk fag, men omfatter i like stor grad operativ forståelse og praktiske ferdigheter. Emnet tar for seg alle aldersgrupper, men fokuserer også på spesielle utfordringer hos eldre og barn.

Forkunnskapskrav

BPA101 Anatomi, fysiologi og biokjemi

Eksamen/vurdering

Praktisk skoleeksamen (OSCE) og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk skoleeksamen (OSCE)1/2 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen1/2 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid.
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Traumatologi (FXPT100_1) 10

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med retningslinjer for evaluering ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS. 

Litteratur

Med forbehold om endringer
Behandling av pasienter med aksidentell hypotermi [Nivå 1 prosedyre]. (2013). Oslo: Oslo Universitetssykehus.
Caroline, N. L., Pollak, A. N. & Pilbery, R. (Red.). (2014). Nancy Caroline's emergency care in the streets (7. utg.). Bridgwater: Jones and Bartlett Learning. [Kap. 3 (s. 56-57, 63-65), 30 (s. 962-988), 32 (s. 1053, 1058), 33 (s. 1094), 34 (s. 1115-1116), 36 (s. 1171-1172, 1174-1176, 1179-1187)]
Filseth, O. M., Fredriksen, K., Gamst, T. M., Gilbert, M., Hesselberg, N. & Næsheim, T. (2014). Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord Hentet fra http://docplayer.me/8961-Veileder-for-handtering-av-aksidentell-hypotermi-i-helse-nord-foto-tommy-eliassen.html
Gaarder, K., Skaga, N. O. & Næss, P. A. (2016). Traumemanualen. (Finnes som app, og kan søkes opp via Mymedicalbooks)
Gilbert, M., Busund, R., Skagseth, A., Nilsen, P. Å. & Solbø, J. P. (2000). Resuscitation from accidental hypothermia of 13·7°C with circulatory arrest. The Lancet, 355 (9201), 375-376. doi: 10.1016/S0140-6736(00)01021-7
Gregory, P. & Mursell, I. (2010). Manual of clinical paramedic procedures. Chichester: Wiley-Blackwell. [Kap. 13 (s. 343-360), 14 (s. 361-370), 16 (s. 400-415), 17 (s. 416-422, 432-434), 18 (s. 447-452)]
Helsedirektoratet. (2013). Nasjonal veileder for masseskadetriage. Definisjon av prioriteringsgrupper og anbefalte metoder for forenklet pasientvurdering ved store ulykker og masseskadesituasjoner (Nasjonal veileder IS-0380). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/144/IS-0380-Nasjonal-veileder-for-masseskadetriage.pdf [Kap. 1 (s.5-6), Kap 2 (s. 8-13), Kap 3 (s.13-17 )]
Hovind, I. L. & Maizels, D. (Red.). (2011). Anestesisykepleie (2. utg.). Oslo: Akribe. [Kap. 30-31, 43]
Hunskår, S. & Hansen, E. H. (2016). Legevaktarbeid: en innføringsbok for leger og sykepleiere. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1.1-2.2, 3.1, 3.4-3.5, 4.4, 5.4, 6.5 (s. 323-324 og 329-333)]
Jeppesen, E., Hyldmo, P. K., Asbjørnsen, H., Dolven, T., Hasen, T., Kornhall, D., . . . Brommeland, T. (2014). Stabilisering av columna fra skadested til avklaring. Hentet fra http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/stabilisering-av-columna-fra-skadested-til-avklaring
Johansen, I. H., Blinkenberg, J., Arentz-Hansen, C. & Moen, K. (2015). Brannskader. Hentet fra http://lvh.no/skader/termiske_skader/brannskader
Kheirbek, T., Kochanek, A. R. & Alam, H. B. (2009). Hypothermia in bleeding trauma: a friend or a foe? Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 17, 65-65. doi: 10.1186/1757-7241-17-65
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin. (2012). Medisinsk Operativ Manual. Hentet fra https://www.nakos.no/ (krever personlig innlogging). [s. 117-121, 123-128]
Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi. (2015). Nasjonal traumeplan -Traumesystem i Norge 2015. Hentet fra http://traumeplan.no/
National Association of Emergency Medical Technicians Pre-Hospital Trauma Life Support Committee & American College of Surgeons Committee on Trauma. (2014). PHTLS: prehospital trauma life support (8. utg.). Burlington: Jones Bartlett learning. [Kap. 1-3, 5, 7-14, 15 (s. 406-419, 422-427), 18, 20 (s. 515-521), 21, 22, 23 (s. 644-647)]
Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (2013). Legemidler og bruken av dem (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 27-29]
Perifert venekateter [Prosedyre]. (u.å.). Hentet fra https://www.varnett.no/portal/
Rognum, T. O. (2016). Lærebok i rettsmedisin (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 3, 4, 7, 13, 17 (s. 133-136 "Klassiske dødstegn" og s. 142-143 "Dødstidspunktbestemmelse"), 22 (s. 168-170), 25-29, 31-37, 40]
Skaiaa, S. C., Brattebø, G., Aßmus, J. & Thomassen, Ø. (2015). The impact of environmental factors in pre-hospital thermistor-based tympanic temperature measurement: a pilot field study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 23, 72. doi: 10.1186/s13049-015-0148-5
Staff, G. (2016). Skademekanikk, kinetikk og energivurdering. (Legges ut i fronter)
Staff, T. & Søvik, S. (2011). A retrospective quality assessment of pre-hospital emergency medical documentation in motor vehicle accidents in south-eastern Norway. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 19, 20. doi: 10.1186/1757-7241-19-20
Truhlá, A., Deakin, C. D., Soar, J., Khalifa, G. E. A., Alfonzo, A., Bierens, J. J. L. M., . . . Wetsch, W. A. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation, 95, 153-156. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk