en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA304_1

Patofysiologi og farmakologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kunnskap om patofysiologiske prosesser er grunnleggende for å forstå sykdomsprosesser ved akutt og kronisk sykdom, og danner grunnlaget for klinisk beslutningstaking. Samme kunnskap gir også et viktig grunnlag for å forstå virkningen og bivirkning av farmakologiske substanser. Emnet gir studentene en fordypning i sentrale patofysiologiske prosesser, farmakologi og legemiddelregning.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
  • gjøre rede for patofysiologi i kroppens organsystemer
  • gjøre rede for lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering
  • gjøre rede for sentrale begreper i legemiddelregning
  • anvende matematiske metoder som ligger til grunn for legemiddelregning

Ferdigheter
Studenten kan
  • håndtere og administrere legemidler etter gjeldende retningslinjer
  • etablere og videreføre oppstartet medikamentell behandling
  • beherske korrekt dokumentasjon av legemidler gitt i pasientbehandling
  • utføre nøyaktig og nødvendig legemiddelregning

Generell kompetanse
Studenten kan
  • relatere kunnskap om patofysiologi til fortolkning av vitale tegn og sykdomsprosesser
  • gi og bidra til trygg og sikker behandling med legemidler i tråd med gjeldende forskrifter og prinsipper for hygiene og pasientsikkerhet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Test i legemiddelregning 13 timerBestått - Ikke bestått
Test i legemiddelregning 23 timerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tom Helge Vik Tollefsrud
Studieprogramleder
Nina Vatland

Arbeidsformer

Undervisningen går over ett semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk