en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA302_1

Akuttmedisinske tilstander

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • beskrive metoder for pasientundersøkelse, diagnostikk og intervensjon knyttet til akuttmedisinske tilstander i ett eller flere organsystemer med tilhørende journaldokumentasjon
 • diskutere en paramedisiners ansvars- og arbeidsoppgaver i akuttmedisinske behandlingskjeder og i etablering av hensiktsmessige pasientforløp i samhandling med øvrige helseressurser
 • gjøre rede for ulike arbeidsmetoder, intervensjonsstrategier og medisinsk- teknisk og teknologisk utstyr, og hvordan disse skal brukes i ulike akuttmedisinske situasjoner
 • diskutere hvordan forskjellige aldersnivå påvirker undersøkelse, behandling og overvåkning av pasienter
 • gjengi grunnleggende rettsmedisinske prinsipper

Ferdigheter
Studenten kan
 • vurdere sammenhengen mellom symptomer og akuttmedisinske tilstander i ett eller flere organsystemer
 • gjennomføre en klinisk undersøkelse og deretter velge intervensjonsstrategier og - metoder
 • vurdere fare for komplikasjoner, ta selvstendige beslutninger i akutte situasjoner og iverksette forebyggende og behandlende tiltak, selvstendig eller i samarbeid med annet helsepersonell
 • anvende relevant medisinsk-teknisk utstyr og andre faglige verktøy ved undersøkelse, diagnostikk og/eller intervensjon.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til diagnostikk og intervensjon ved de mest sentrale, indremedisinske, kirurgiske, nevrologiske, gynekologisk/obstetriske, geriatriske, pediatriske og psykiatriske tilstander
 • gjennomføre anamneseopptak, klinisk undersøkelse og dokumentere intervensjon
 • bidra til god kommunikasjon og samhandling med andre faggrupper, kjenne egen og andres rolle og kompetanse
 • planlegge, gjennomføre og formidle et prosjekt for fagutvikling og kvalitetssikring

Innhold

Emnet omhandler medisinske tilstander i ett eller flere organsystemer og undersøkelsesmetodikk, anamnese og dokumentasjon, med vektlegging på tegn og symptomer. Emnet gir også innføring i diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktisk prøve (OSCE) og skoleekamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen4 timerA - F
Praktisk eksamen A - F
Fagutviklings- og kvalitetsprosjektet kan gjennomføres i grupper på inntil 4 personer og skal gjennomføres og leveres til fastsatt dato i slutten av første halvdel av emnet (3. semester).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeprosjekt med 80% tilstedeværelse
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Espen Fevang
Studieprogramleder
Nina Vatland

Arbeidsformer

Undervisningen går over to semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Akuttmedisinske tilstander (FXPAT100_1) 10

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med retningslinjer for evaluering ved UiS. 

Litteratur

Under utarbeidelse.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk