en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA302_1

Akuttmedisinske tilstander

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter. Fokuset er rettet mot de vanligste akuttmedisinske sykdomstilstander og gir en viktig innføring i diagnostikk og intervensjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • beskrive metoder for pasientundersøkelse, diagnostikk og intervensjon knyttet til akuttmedisinske tilstander i ett eller flere organsystemer med tilhørende journaldokumentasjon
 • diskutere en paramedisiners ansvars- og arbeidsoppgaver i akuttmedisinske behandlingskjeder og i etablering av hensiktsmessige pasientforløp i samhandling med øvrige helseressurser
 • gjøre rede for ulike arbeidsmetoder, intervensjonsstrategier og medisinsk- teknisk og teknologisk utstyr, og hvordan disse skal brukes i ulike akuttmedisinske situasjoner
 • diskutere hvordan forskjellige aldersnivå påvirker undersøkelse, behandling og overvåkning av pasienter
 • gjengi grunnleggende rettsmedisinske prinsipper

Ferdigheter
Studenten kan
 • vurdere sammenhengen mellom symptomer og akuttmedisinske tilstander i ett eller flere organsystemer
 • gjennomføre en klinisk undersøkelse og deretter velge intervensjonsstrategier og - metoder
 • vurdere fare for komplikasjoner, ta selvstendige beslutninger i akutte situasjoner og iverksette forebyggende og behandlende tiltak, selvstendig eller i samarbeid med annet helsepersonell
 • anvende relevant medisinsk-teknisk utstyr og andre faglige verktøy ved undersøkelse, diagnostikk og/eller intervensjon.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til diagnostikk og intervensjon ved de mest sentrale, indremedisinske, kirurgiske, nevrologiske, gynekologisk/obstetriske, geriatriske, pediatriske og psykiatriske tilstander
 • gjennomføre anamneseopptak, klinisk undersøkelse og dokumentere intervensjon
 • bidra til god kommunikasjon og samhandling med andre faggrupper, kjenne egen og andres rolle og kompetanse
 • planlegge, gjennomføre og formidle et prosjekt for fagutvikling og kvalitetssikring

Innhold

Emnet omhandler medisinske tilstander i ett eller flere organsystemer og undersøkelsesmetodikk, anamnese og dokumentasjon, med vektlegging på tegn og symptomer. Emnet gir også innføring i diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktisk prøve (OSCE) og skoleekamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen4 timerA - F
Praktisk eksamen A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeprosjekt med 80% tilstedeværelse
1) Fagutvikling- og kvalitetsprosjekt i grupper inntil fire personer. Minimum 80 % deltakelse på gruppearbeid. Prosjektet skal være godkjent for å få tilgang til eksamen.
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Espen Fevang
Studieprogramleder
Nina Vatland

Arbeidsformer

Undervisningen går over to semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Akuttmedisinske tilstander (FXPAT100_1) 10

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med retningslinjer for evaluering ved UiS. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk