en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA202_1

Psykisk helse, rus og avhengighet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • vise forståelse og kunnskap i forhold til aktuelle psykiske lidelser, selvskading og selvmord.
 • vurdere tegn og symptomer knyttet til uavklarte tilstander som skyldes somatisk sykdom, rusbruk og/eller psykisk lidelse.
 • gjøre rede for akutte ruslidelser, rusmiddelavhengighet og rusrelaterte sykdommer, herunder kombinasjon rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser)
 • vise kunnskap knyttet til omfang, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder innen psykisk helse og rusomsorg.
 • forklare lovregulering knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling.

Ferdigheter
Studenten kan
 • ivareta mennesker i akutt psykisk krise på en god måte.
 • observere og kommunisere med pasienter og dermed kjenne igjen tegn på psykiske lidelser og ruslidelser.
 • identifisere tilstander med alvorlig rusmiddelmisbruk som overdose og alkoholforgiftning med akutt fare for liv og helse.
 • identifisere tilstander eller situasjoner med fare for selvmord eller annen alvorlig selvskading.
 • ivareta egen- og pasientsikkerhet, samt kunne anvende kommunikasjonsteknikk.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over etiske og juridiske problemstillinger, spesielt knyttet til frihetsberøvelse og bruk av tvang.
 • gjenkjenne og håndtere situasjoner der pasienter utgjør fare for eget liv og/eller andres liv og helse.
 • kjenne til konsekvenser av rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.
 • ivareta pasienter og pårørende og sikre at aktuelle instanser blir involvert.
 • utvikle god paramedisinsk praksis basert på tverrprofesjonelt samarbeid og erfaringsutveksling, samt erkjenne viktigheten av forebyggende innsats.

Innhold

Psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk har fått økt oppmerksomhet i samfunnet og innen akuttmedisinske tjenestene de senere årene. Kunnskap om og forståelse for psykiske lidelser, rus- og avhengighet er en viktig del av paramedisinerens yrkesutøvelse.
Emnet skal gi forståelse for og handlingskompetanse i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det er også et formål å etablere et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis. Emne skal særlig ha fokus på akutte tilstander.
Konteksten er i all hovedsak prehospital, men studentene skal også lære om hvordan psykiske helsetjenester fungerer i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Gjennom studiet blir studenten kjent med ulike forståelsesmodeller, behandlingsmetoder og sentrale begreper, samt får innblikk i relevant teori og forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktisk eksamen og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/23 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på studiegrupper, praksisdager, simulering og ferdighetstrening.
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Emneansvarlig
Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegruppe, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk