en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA202_1

Psykisk helse, rus og avhengighet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • vise forståelse og kunnskap i forhold til aktuelle psykiske lidelser, selvskading og selvmord.
 • vurdere tegn og symptomer knyttet til uavklarte tilstander som skyldes somatisk sykdom, rusbruk og/eller psykisk lidelse.
 • gjøre rede for akutte ruslidelser, rusmiddelavhengighet og rusrelaterte sykdommer, herunder kombinasjon rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser)
 • vise kunnskap knyttet til omfang, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder innen psykisk helse og rusomsorg.
 • forklare lovregulering knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling.

Ferdigheter
Studenten kan
 • ivareta mennesker i akutt psykisk krise på en god måte.
 • observere og kommunisere med pasienter og dermed kjenne igjen tegn på psykiske lidelser og ruslidelser.
 • identifisere tilstander med alvorlig rusmiddelmisbruk som overdose og alkoholforgiftning med akutt fare for liv og helse.
 • identifisere tilstander eller situasjoner med fare for selvmord eller annen alvorlig selvskading.
 • ivareta egen- og pasientsikkerhet, samt kunne anvende kommunikasjonsteknikk.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over etiske og juridiske problemstillinger, spesielt knyttet til frihetsberøvelse og bruk av tvang.
 • gjenkjenne og håndtere situasjoner der pasienter utgjør fare for eget liv og/eller andres liv og helse.
 • kjenne til konsekvenser av rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.
 • ivareta pasienter og pårørende og sikre at aktuelle instanser blir involvert.
 • utvikle god paramedisinsk praksis basert på tverrprofesjonelt samarbeid og erfaringsutveksling, samt erkjenne viktigheten av forebyggende innsats.

Innhold

Psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk har fått økt oppmerksomhet i samfunnet og innen akuttmedisinske tjenestene de senere årene. Kunnskap om og forståelse for psykiske lidelser, rus- og avhengighet er en viktig del av paramedisinerens yrkesutøvelse.
Emnet skal gi forståelse for og handlingskompetanse i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det er også et formål å etablere et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis. Emne skal særlig ha fokus på akutte tilstander.
Konteksten er i all hovedsak prehospital, men studentene skal også lære om hvordan psykiske helsetjenester fungerer i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Gjennom studiet blir studenten kjent med ulike forståelsesmodeller, behandlingsmetoder og sentrale begreper, samt får innblikk i relevant teori og forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktisk eksamen og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk eksamen1/2 A - F
Skriftlig skoleeksamen1/23 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på studiegrupper, praksisdager, simulering og ferdighetstrening.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegruppe, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk