en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA202_1

Psykisk helse, rus og avhengighet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • vise forståelse og kunnskap i forhold til aktuelle psykiske lidelser, selvskading og selvmord.
 • vurdere tegn og symptomer knyttet til uavklarte tilstander som skyldes somatisk sykdom, rusbruk og/eller psykisk lidelse.
 • gjøre rede for akutte ruslidelser, rusmiddelavhengighet og rusrelaterte sykdommer, herunder kombinasjon rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser)
 • vise kunnskap knyttet til omfang, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder innen psykisk helse og rusomsorg.
 • forklare lovregulering knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling.

Ferdigheter
Studenten kan
 • ivareta mennesker i akutt psykisk krise på en god måte.
 • observere og kommunisere med pasienter og dermed kjenne igjen tegn på psykiske lidelser og ruslidelser.
 • identifisere tilstander med alvorlig rusmiddelmisbruk som overdose og alkoholforgiftning med akutt fare for liv og helse.
 • identifisere tilstander eller situasjoner med fare for selvmord eller annen alvorlig selvskading.
 • ivareta egen- og pasientsikkerhet, samt kunne anvende kommunikasjonsteknikk.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over etiske og juridiske problemstillinger, spesielt knyttet til frihetsberøvelse og bruk av tvang.
 • gjenkjenne og håndtere situasjoner der pasienter utgjør fare for eget liv og/eller andres liv og helse.
 • kjenne til konsekvenser av rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.
 • ivareta pasienter og pårørende og sikre at aktuelle instanser blir involvert.
 • utvikle god paramedisinsk praksis basert på tverrprofesjonelt samarbeid og erfaringsutveksling, samt erkjenne viktigheten av forebyggende innsats.

Innhold

Psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk har fått økt oppmerksomhet i samfunnet og innen akuttmedisinske tjenestene de senere årene. Kunnskap om og forståelse for psykiske lidelser, rus- og avhengighet er en viktig del av paramedisinerens yrkesutøvelse.
Emnet skal gi forståelse for og handlingskompetanse i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det er også et formål å etablere et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis. Emne skal særlig ha fokus på akutte tilstander.
Konteksten er i all hovedsak prehospital, men studentene skal også lære om hvordan psykiske helsetjenester fungerer i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Gjennom studiet blir studenten kjent med ulike forståelsesmodeller, behandlingsmetoder og sentrale begreper, samt får innblikk i relevant teori og forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktisk eksamen og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk eksamen1/2 A - F
Skriftlig skoleeksamen1/23 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på studiegrupper, praksisdager, simulering og ferdighetstrening.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegruppe, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Aarre, T.F (red.) (2018). Psykiatri for helsefag, 2. utgave. Fagbokforlaget. Hele boken.
Bergem, A.K. (2017). Barn som pårørende I akuttsituasjoner – en praktisk guide for hjelpere. Hertervig forlag. Hele boken.
Eid, J., & Johnsen, B.H. (2018). Operativ psykologi, 3. utgave. Fagbokforlaget. Kap, 2, 6, 7, 12, 13.
Haugen, Jan Erik (red.) (2019). Akuttmedisin – utenfor sykehus, 4. utgave. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap, 4.1 og 4.4.
ReBas – Relasjonsbasert sikkerhetsforståelse, fagveileder for prehospitale tjenester. Kompendie.
Risan, P., & Skoglund, T.H. (2019). Psykologi i operativ tjeneste: stress og psykiske lidelser, 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap, 1-14. 180 s.
Pedersen, R. & Nortvedt, P (red). (2017). Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal. Kap, 2, 6, 9, 11 og 14. Kompendie.
Helsedirektoratet. Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/tidlig-intervensjon-pa-rusomradet/Tidlig%20mestring%20p%C3%A5%20rusomr%C3%A5det.pdf?download=false
Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Faktaark om rusmidler. Hentet fra: https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/fakta-om-rusmiddelvirkninger.

Aktuelle lover:
Psykisk helsevernloven, kap 3 (§3.1, §3.2, §3.3).
Helsepersonelloven, kap 2, 5 og 6 (spesielt §4 og §7).
Helse og omsorgstjenesteloven, kap 10 (§10.2 og §10.3).
Pasient og brukerrettighetsloven kap 4 og kap 4A.
Straffeloven, kap 3 (§17 og §18).
Tvangsbegrensningslovutvalget. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk