en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA103_1

Ambulanseoperativt arbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan:
 • beskrive oppbygning av redningstjenesten i Norge, de enkelte nødetatene og hvordan nødetatene samvirker, herunder også nødetatenes forsterkningsressurser
 • gjøre rede for helsetjenestens organisering og ledelse på skadestedet og deres samarbeid med helsetjenestens ledelse på strategisk nivå.
 • forklare hvordan man benytter sambandsutstyr og andre IKT-verktøy ved operativt ambulansearbeid
 • diskutere bruk av risikoanalyse ved beredskapsarbeid og operativt ambulansearbeid, herunder vurdering av egensikkerhet
 • gjøre rede for spesielle operative utfordringer, herunder PLIVO, CBRNE og vanskelig tilgjengelige pasienter

Ferdigheter
Studenten kan
 • inngå i samvirke med andre nødetater ved skadestedsarbeid
 • lede og organisere helsearbeidet på skadestedet
 • bruke sambands - og annet IKT-utstyr ved ambulanseoppdrag
 • gjennomføre en enkel risikoanalyse og iverksette tiltak for å ivareta sikkerhet under ambulanseoppdrag

Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over betydningen av sikkerhet i prehospitale tjenester og bidrar til å bygge en god sikkerhetskultur
 • bidra til å videreutvikle samvirke med andre nødetater og andre samarbeidspartnere
 • utøve effektiv og sikker ledelse og teamarbeid

Innhold

Ambulanseoperativt arbeid innebærer i hovedsak planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av ambulanseoppdrag, herunder ledelse og organisering av andre helseressurser og samhandling og samvirke med andre nødetater eller samarbeidspartnere. Emnet fokuserer på oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge, sikkerhet ifm. planlegging og gjennomføring av oppdrag, bruk av sambandsutstyr og generelt skadestedsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Teoretisk individuell skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid.
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nina Vatland
Studieprogramleder
Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier. Ferdighetstreningen omfatter simuleringsøvelser i grupper hvor tema og innhold er relatert til det teoretiske innholdet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Ambulanseoperativt arbeid (FXPAA100_1) 10

Emneevaluering

Emnet vil følge sluttevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres
på Canvas senest innen semesterstart.

Bjelland, Bjørn; Nakstad, Espen Rostrup. (2018). Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og kommunikasjon. (2018). Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere. (4.utg). Hentet fra: https://www.nodnett.no/globalassets/felles-sambandsreglement-for-nodnett.pdf.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og kommunikasjon. (2018). Vedlegg til felles sambandsreglement for nødnett. (4.utg). Hentet fra: https://www.nodnett.no/globalassets/felles-sambandsreglement-for-nodnett.pdf.

Akuttmedisinforskriften. (2015). Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. Hentet fra:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231.

Justis-, beredskaps- og innvandrings-departementet, Hovedredningssentralen. (2018). Håndbok for redningstjenesten. Hentet fra:
https://www.hovedredningssentralen.no/wp-content/uploads/2018/09/Den-norske-redningstjenesten.pdf.

Eid, Jarle; Johnsen, Bjørn Helge. (2018). Operativ psykologi. (3.utg.). Fagbokforlaget.

Helsedirektoratet. (2017). Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf.

Helsedirektoratet. (2016). Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-helsetjenestens-organisering-pa-skadested.

Helsedirektoratet. (2015). Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2016). Pågående livstruende vold (PLIVO). Hentet fra:
https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/pagaende-livstruende-vold-plivo.

Anbefalt:
Helsedirektoratet. (2013). Nasjonal veileder for masseskadetriage: Definisjon av prioriteringsgrupper og anbefalte metoder for forenklet pasientvurdering ved store ulykker og masseskadesituasjoner. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/144/IS-0380-Nasjonal-veileder-for-masseskadetriage.pdf.

Caroline, Nancy L. (2019). Nancy Caroline's emergency care in the streets. (8.utg). Bridgwater: Jones and Bartlett Learning.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk