en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA102_1

Etikk, kultur og samfunnsforståelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester til nytte både for pasienten/brukeren og for samfunnet. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • gjøre rede for sentrale begreper og utfordringer innenfor profesjonell helsefaglig kommunikasjon
 • gjøre rede for hygiene og smittevern
 • reflektere over helseprofesjonenes utfordringer i dag og i fremtiden i lys av et flerkulturelt samfunn og endringer i demografi og struktur i helsetjenesten
 • beskrive ulike syn på helse og sykdom
 • beskrive etiske teorier, begreper og lover som er relevant for helsefaglig praksis
 • gjøre rede for sentrale lover, forskrifter og regelverk som regulerer praksis som paramedisner
 • identifisere yrkesetiske dilemmaer ved prehospitalt arbeid
 • gjøre rede til akuttmedisinens historie og fagtradisjon

Ferdigheter
Studenten kan
 • reflektere over etiske problemstillinger relatert til avkledning, berøring og nærhet i en samhandlingssituasjon
 • kan anvende etiske refleksjonsmodeller som begrunnelse for de valg om tas i utfordrende situasjoner
 • utøve praksis som paramedisiner i henhold til sentrale lover, forskrift og regelverk som regulerer fagfeltet paramedisin med grunnlag i refleksjon
 • identifisere problemstillinger knyttet til kommunikasjon i yrkesutførelsen og iverksette tiltak for å bedre kommunikasjon

Generell kompetanse
Studenten kan
 • vise empati, anerkjennelse og evne til å samarbeide med kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/12 ukerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet, HHLR
1)Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.
2) Gjennomføring av HHLR-kurs

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Emneansvarlig
Tom Helge Vik Tollefsrud

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og presentasjoner av egne refleksjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Etikk, kultur og samfunnsforståelse (E-PAR110_1) 10

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk