en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA101_1

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sykepleierutdanningen skal utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid. Kunnskap om menneskets normale oppbygning og funksjon samt sykdomsprosesser, er nødvendig for at en sykepleier skal kunne observere og i samarbeid med andre, iverksette forebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende tiltak. De naturvitenskapelige og medisinske emnene skal gi studentene kunnskap om kroppens oppbygning (anatomi), funksjon (fysiologi), patofysiologiske tilstander og prosesser samt prognose og medisinske behandlingsformer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • kan beskrive anatomisk oppbygning for organ og organsystem, celler og vev
 • kan beskrive ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • kan gjøre rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • kan beskrive de ulike smittestoffenes oppbygning og funksjon, samt deres angrepsmekanismer på mennesket
 • kan forstå innholdet i generelle farmakologiske begreper og prosesser inkludert farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • kan beskrive ulike legemiddelformer og tilhørende applikasjonssteder- og metoder
 • kan beskrive ulike legemiddelinteraksjoner og bivirkninger samt konsekvenser av dette for pasienter

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser
 • kan henvise til fysiologisk kunnskap og basale farmakologiske prinsipper for å vurdere legemidlers virkninger og bivirkninger

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan forstå at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie
 • kan ta ansvar for kontinuerlig oppdatering og utvikling av kunnskaper i anatomi, fysiologi, mikrobiologi og basal farmakologi

Innhold

Emnet er inndelt i tre hoveddeler:
Anatomi, fysiologi og biokjemi:
Anatomi, fysiologi og biokjemi har fokus på kroppens naturlige oppbygning og funksjon, og inneholder følgende tema:
 • Grunnleggende kunnskap
 • Cellenes oppbygning og struktur
 • Genetikk og arv
 • Histologi - vev
 • Blodet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet/hormonsystemet
 • Sansene
 • Immunsystemet
 • Bevegelsesapparatet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væskebalanse og syre-base-regulering
 • Forplantningsorganene
 • Huden
 • Temperaturreguleringen

Mikrobiologi:
Mikrobiologi fokuserer på kunnskap om mikroorganismer og smitte og inneholder følgende tema:
 • Smittestoffenes oppbygning og egenskaper
 • Mikroorganismenes angrepsmekanismer
 • Smittekjeden

Basal farmakologi:
Basal farmakologi fokuserer på grunnleggende tema for å kunne forstå og anvende farmakologi og inkluderer følgende:
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Legemiddelformer og tilhørende applikasjonsmetoder
 • Legemiddelinteraksjoner og bivirkninger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og/eller biologi fra videregående skole

Eksamen/vurdering

To skriftlige skoleeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen0/11 timeBestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F
Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Studiekoordinator
Bodil Bø
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, videoforelesninger, streaming, studieoppgaver, digitale flervalgsoppgaver, nettbasert diskusjonsforum, podcaster, interaktive oppgaver, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_1) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_2) 10

Åpent for

Paramedisin, bachelor
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Anatomi, fysiologi og biokjemi:
Sand, O. m.fl. (2016). Menneskekroppen - Fysiologi og Anatomi. (2. utg.) Oslo. Gyldendal Akademisk. (s. 14-520).
Mikrobiologi:
Steen, M. & Degré, M. (2014). Mikrober, helse og sykdom. (2. utg.) Oslo. Gyldendal Akademisk (s. 19-112).
Basal farmakologi:
Nordeng, H. & Spigset, O. (2013). Legemidler og bruken av dem. (2.utg.) Oslo:Gyldendal Akademisk (s. 23-93).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk