en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BJO103_1

Redaksjonell organisering og produksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistisk og redaksjonell organisering og produksjon på ulike medieplattformer og sjangre. Den journalistiske arbeidsprosessen går fra idé til publisering og videre oppfølging. Emnet skal gi en oversikt over alle fasene i denne prosessen, med særlig vekt på det digitale og flermediale. Det skal også gi kunnskap om de ulike journalistiske roller og funksjoner innenfor en redaksjon, og om å arbeide i team.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha bred kunnskap om hvordan redaksjoner er organisert og om de ulike journalistiske funksjonene, oppgavene og prosessene i redaksjonelt arbeid.
  • Ha kunnskap om den flermediale arbeidsprosessen fra idé til publisering på ulike plattformer.

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne inneha ulike roller i en redaksjon.
  • Kunne reflektere over eget journalistisk arbeid i team og individuelt.
  • Kunne anvende kunnskap om metoder og prosesser innenfor nyhets-, feature- og kommentarjournalistikk til å lage journalistiske saker for ulike plattformer.

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Ha forståelse og innsikt i redaksjoners oppbygning.
  • Ha forståelse for ulike typer journalistisk arbeid i en redaksjon.
  • Ha et reflektert forhold til journalistrollen og egen plass i medieorganisasjoner.
  • Ha grunnleggende forståelse for flermedial journalistikk og prosesser.

Innhold

Det blir undervist i redaksjonell organisering, journalistiske funksjoner og roller, flermedial journalistikk og journalistikk for ulike medieplattformer.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - F
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i alle prosjekter og seminarer i emnet. Studentene må også bestå syv av ti obligatoriske nyhetskvisser i løpet av semesteret.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær – som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 – må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingvald Nordmark , Siri Wichne Pedersen
Faglærer
Siri Wichne Pedersen , Turid Borgen , Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektarbeid, seminar, ekskursjon, praktiske øvelser, nyhetskvisser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 2.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Andersson, U. (2014): Organisationsteori för mediemedarbetare: Struktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap i medieorganisationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Brurås, S. (2012). Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Kvam, B. (2002). Krimjournalisten. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Lamark, H. (2012). Portrettintervju som metode og sjanger. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Mathisen, B. R. og Morlandstø, L. (2016). Kommentaren - en sjanger i endring. Del II, Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
I tillegg er litteraturen fra BJO101 Introduksjon til journalistikk pensum. Særlig gjelder det:
Brurås, S (2014). Etikk for journalister, 5. utgave. Fagbokforlaget, Bergen.
Kjendsli, V. (2008): Rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk, IJ-forlaget, Oslo.
Det tas forbehold om justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk