en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BJO102_1

Praktisk journalistikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene lære seg intervjuteknikk, å skrive nyhetssaker til avis og nett, lage mobilvideoer, ta gode bilder, dekke hendelser og produsere video til nett og tv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha kunnskap om hvordan du presenterer saker på ulike medieplattformer.
 • Ha kunnskap om hvordan du dekker hendelser.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.
 • Kunne bruke mobilen som journalistisk verktøy.
 • Kunne bruker ulike kamera og lydutstyr.
 • Kunne presentere saker på flere medieplattformer.
 • Kunne vurdere den tekniske kvaliteten av det som produseres.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Kunne planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver.
 • Kunne arbeide under press.
 • Kunne gi og motta konstruktive tilbakemeldinger.
 • Kunne presentere eget arbeid til andre.

Innhold

Dette faget krever aktiv deltakelse i prosjekter og på seminarer. Det legges stor vekt på at studentene skal jobbe ute i felten, både i team og alene. Prosjektarbeid, praktiske øvelser, seminarer og innleveringsoppgaver må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Særlig relevant er kunnskap om nyhetssjangeren, intervjuteknikk, researchmetoder, kildekritikk og etikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappen skal inneholde tre innleverte oppgaver og en metoderapport. Oppgavene skal leveres til gitte frister i løpet av semesteret, men vurderes samlet og gis en felles karakter etter at hele mappen er levert.
Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger.
Prosjektet, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger må være bestått for å kunne levere inn mappeoppgavene.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær – som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 – må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mathias Oppedal
Faglærer
Vidar Strømsnes , Atle Mæle Bråthen , Nadine Zoghbi , Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesninger, praktiske øvinger, innleveringsoppgaver og seminarer som må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan ikke kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Njaastad, O. (2010): TV-reportasjen. Gyldendal, Oslo.
Dalen, O (2018): Effektiv nettskriving. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Weisser, A. (2013): Bare et bilde. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Wessel-Aas, J. (2016): Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk