en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIOMAS_1

Masteroppgave biologisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk teori og metoder som har relevans for oppgaven. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt innenfor fagfeltet biologisk kjemi. Oppgaven utføres det siste året av studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
- Kan gjennomføre og presentere et forskningsarbeid
- Kan beskrive en vitenskapelig oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen molekylærbiologi og kjemi
- Har utstrakt erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid, praktisk laboratoriearbeid og vitenskapelig rapportering
- Kjenner de vesentlige databaser og publiseringskanalene innen forskningsfeltet
- Kan tilegne seg nye arbeidsmetoder på en selvstendig måte og kritisk evaluere disse
- Har kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid
- Er klar over den etiske standarden som skal anvendes in forskning og rapportering.

Innhold

Studenten gjennomfører obligatorisk bibliotekopplæring med litteratursøk, kildekritikk, og presentasjonsteknikk ved start av semesteret. Studenten sammenfatter aktuell litteratur for sin masteroppgave og presentere dette for medstudenter og veiledere i løpet av første semester. Samtidig starter studenten det praktiske arbeidet med den valgte forskningsoppgaven, vanligvis i et laboratorium på UiS eller i regionen. I andre semester fortsetter studenten med sin forskning og fullfører med en rapport skrevet i henhold til regler for vitenskapelig rapportering.

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for masteroppgaver på henholdsvis 30 og 60 studiepoeng for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Anbefalte forkunnskaper

MBI110 Biofysikalsk kjemi, MBI140 Protein biokjemi, MOT290 Bioinformatikk, MOT380 Bioteknologiske arbeidsmetoder

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av oppgave, presentasjon og muntlig eksaminasjon1/1 A - F
Innlevering av individuell oppgave med foreløpig karakter. Endelig karakter fastsettes etter muntlig høring: presentasjon av oppgaven og muntlig eksaminering. Muntlig høring består av presentasjon av oppgaven på 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminering/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes karakteren.
Videre refereres det til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 punkt 4 samt Regler for bachelor- og masteroppgaven ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo
Faglærer
Hanne Røland Hagland , Astrid Elisabeth Mork-Jansson , Mark van der Giezen , Ann Kristin Vatland , Oddmund Nordgård , Daniela Maria Pampanin , Lutz Andreas Eichacker , Svein Bjelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Cathrine Lillo , Heinz Peter Ruoff
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur, deltagelse i diskusjonsgrupper. Presentasjon av arbeidet muntlig og skriftlig. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave biologisk kjemi (MBIMAS_1) 60

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk