en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIOMAS_1

Masteroppgave biologisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk teori og metoder som har relevans for oppgaven. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt innenfor fagfeltet biologisk kjemi. Oppgaven utføres det siste året av studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
- Kan gjennomføre og presentere et forskningsarbeid
- Kan beskrive en vitenskapelig oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen molekylærbiologi og kjemi
- Har utstrakt erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid, praktisk laboratoriearbeid og vitenskapelig rapportering
- Kjenner de vesentlige databaser og publiseringskanalene innen forskningsfeltet
- Kan tilegne seg nye arbeidsmetoder på en selvstendig måte og kritisk evaluere disse
- Har kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid
- Er klar over den etiske standarden som skal anvendes in forskning og rapportering.

Innhold

Studenten gjennomfører obligatorisk bibliotekopplæring med litteratursøk, kildekritikk, og presentasjonsteknikk ved start av semesteret. Studenten sammenfatter aktuell litteratur for sin masteroppgave og presentere dette for medstudenter og veiledere i løpet av første semester. Samtidig starter studenten det praktiske arbeidet med den valgte forskningsoppgaven, vanligvis i et laboratorium på UiS eller i regionen. I andre semester fortsetter studenten med sin forskning og fullfører med en rapport skrevet i henhold til regler for vitenskapelig rapportering.

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for masteroppgaver på henholdsvis 30 og 60 studiepoeng for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Anbefalte forkunnskaper

MBI110 Biofysikalsk kjemi, MBI140 Protein biokjemi, MOT290 Bioinformatikk, MOT380 Bioteknologiske arbeidsmetoder

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av oppgave, presentasjon og muntlig eksaminasjon1/1 A - F
Oppgavevurdering teller 3/4 og presentasjon/muntlig eksaminasjon teller 1/4. Faglærer setter samlet karakter. Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes karakteren.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo
Faglærer
Hanne Røland Hagland , Astrid Elisabeth Mork-Jansson , Ann Kristin Vatland , Oddmund Nordgård , Lutz Andreas Eichacker , Svein Bjelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Cathrine Lillo , Heinz Peter Ruoff
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur, deltagelse i diskusjonsgrupper. Presentasjon av arbeidet muntlig og skriftlig. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave biologisk kjemi (MBIMAS_1) 60

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk