en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHOBAO_1

Bacheloroppgave i hotelledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet.
Oppgaven er et selvstendig arbeid der en skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studieprogrammet. Arbeidet med oppgaven er trening i kritisk problemformulerings- og framstillingsevne. I tillegg er det trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse utvalgte problem.
Det avholdes et informasjonsmøte i høstsemesteret (i det femte semesteret) med presentasjon av mulige tema. Det er mulig å skrive oppgaver i samarbeid med næringslivet.
Studentene må ha gjennomgått et obligatorisk kurs i metodebruk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven:
  • kunne gjøre rede for faglige problemstillinger innenfor selvvalgt tema
  • opparbeide seg fordypningskompetanse innenfor selvvalgt tema

Ferdigheter
Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven:
  • kunne konstruere en problemstilling og arbeide systematisk ut fra den
  • kunne velge ut og anvende relevant teori
  • kunne velge hensiktsmessig metode i forhold til problemstilling
  • kunne vise forståelse og anvendelse av relevant metode

Generell kompetanse
Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven:
  • ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre et mindre vitenskapelig prosjekt
  • kunne formidle sitt faglige bidrag i skriftlig form gjennom de formkrav som stilles til en vitenskapelig publikasjon

Innhold

Ved hjelp av en faglig begrunnet tilnærming og forskningsmetodiske verktøy, skal studentene levere en skriftlig oppgave. Oppgaven kan være empirisk utforskende, teoretisk utredende eller prosjektorientert. Oppgaven kan leveres som et individuelt arbeid eller som et gruppearbeid av inntil tre kandidater.
Bacheloroppgaven bør være på 8.000-10.000 ord (ikke medregnet tittelside, innholdsfortegnelse, sammendrag, referanselister, vedlegg) når den leveres som et individuelt arbeid. Ved gruppearbeid økes omfanget etter avtale med veileder. Antall ord publiseres på første side. Det er laget eget veiledningshefte for skriving av bacheloroppgave. All relevant informasjon vil bli lagt ut på Canvas. Oppgaven skal være basert på minst ett fag og en metode som er del av det aktuelle studieprogrammet. Studentene må ha gjennomgått et kurs i metodebruk, litteratursøk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.

Forkunnskapskrav

De to første årene av bachelorprogrammet må være bestått før en kan starte arbeidet med bacheloroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/11 A - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Metode- og skriveseminar, Bibliotekkurs

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Heidi Victoria Skeiseid
Veileder
Åsa Helen Grahn , Kai Victor Hansen , Tone Therese Linge , Åse Helene Bakkevig Dagsland , Håvard Hansen

Arbeidsformer

Å skrive bacheloroppgave er et selvstendig arbeid. Arbeidsformene som blir valgt skal fremgå av oppgaven. Undervisningen foregår ved veiledningsmøter mellom studentene og veileder og i obligatorisk metode kurs.
Veiledning
Hver student/gruppe har tilbud om tre veiledningsmøter. Møtene bør avtales med faglærer tidligst mulig i prosessen.

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium

Litteratur

All litteratur som benyttes i bacheloroppgaven skal følge referansestilen APA6. Det tilbys kurs i litteraturhenvisning og studenten er ansvarlig for å følge disse slik at riktig kildehenvisning blir fulgt. Veilederheftet gir informasjon om hvordan oppgaven kan struktureres i tillegg til annen nyttig informasjon.
Anbefalt litteratur
Veileder(e) kan anbefale metodelitteratur som er relevant for besvarelsen.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.03.2020

Historikk