en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO160_1

Matematikk og statistikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne skal studentene
 • Ha teoretiske kunnskaper i matematikk som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsmålene i emnet og studiet ellers.
 • Kunne knytte matematikk- og statistikkunnskapen til problemstillinger innenfor hotell- og reiseliv.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studentene
 • Kunne forstå økonomisk tolking av den lineære funksjonen, den kvadratiske funksjonen generelt og kostnads, inntekts og profittfunksjoner spesielt.
 • Kunne finne ekstremalpunkter og ekstremalverdier til funksjoner av en variabel
 • Kunne forstå begrepene grenseverdi og kontinuitet. Kunne definere og ha en intuitiv forståelse av den deriverte.
 • Kjenne til matematiske anvendelser av matematikk i økonomi og finans.
 • Vite hvordan tolke beskrivende statistikk.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, tilfeldige variable, forventning og varians.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Beherske grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i hotell- og reiselivsfag, og dermed være i stand til å lese og tilegne seg teori med et visst matematisk nivå
 • Kjenne til noen matematiske og statistiske standardmodeller for sentrale teoretiske forhold, og kunne behandle dem analytisk

Innhold

Matematikk:
Grunnleggende algebra, likninger, funksjoner, derivasjon.
Statistikk:
Deskriptiv statistikk, sannsynlighetsberegning, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, utvalgsteori, intervallestimering, hypotesetesting og statistisk interferens.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige øvinger

Fagperson(er)

Faglærer
Jinghua Xie
Emneansvarlig
Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for serviceledelse (BHO135_1) 5
Statistikk og metode (BHO115_1) 5
Matematisk analyse (BØK135_1) 5
Statistikk (BØK145_1) 5

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium
Reiselivsledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk