en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ220_1

Film: historie, teori og analyse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er et innføringskurs i filmens historie, filmanalyse og filmteori/-estetikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten skal kunne
· gjøre rede for en rekke filmretninger og filmhistoriske epoker
· gjøre rede for noen hovedlinjer i klassisk filmteori/-estetikk
Ferdigheter
Studenten skal kunne
· analysere filmer med henblikk på narrativ form og filmatiske teknikker
· forstå og betrakte nyere filmer i et filmhistorisk perspektiv
Generell kompetanse
Studenten skal kunne
· forholde seg til filmer som komplekse meningsbærende fenomener

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i filmhistorie (med fokus på spillefilmen) og filmanalyse. I tillegg tar emnet for seg grunnleggende problemstillinger innenfor klassisk filmteori og -estetikk. Sentrale stilarter og filmbevegelser som for eksempel den klassiske Hollywood-filmen, tysk ekspresjonisme, den sovjetiske montasjefilmen, italiensk neorealisme og den franske nybølgen blir gjennomgått på kurset. Emnet fokuserer på hvordan forskjellige historiske perioder har påvirket utviklingen av spillefilmen. Estetiske, teknologiske, industrielle og samfunnsmessige faktorer utgjør noen av de viktigste innfallsvinklene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte på forelesning
Dersom studenten er borte fra forelesning mer enn 4 av 12 ganger, må vedkommende skrive et essay på 3000 ord (+/- 10%), for å kunne gå opp til eksamen. Essayet godkjennes av faglærer.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær – som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 – må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cato Wittusen

Arbeidsformer

Undervisningsformen er forelesninger. Det vil være filmvisning i forbindelse med hver forelesning. Fullt læringsutbytte forutsetter at studenten deltar på disse visningene, samt tar aktivt del i undervisningen (leser pensumtekstene i forkant av forelesningene og deltar i diskusjonene).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Filmkunnskap (ØK0402_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Grunnbok:
David Bordwell og Kristin Thompson, Film History: An Introduction, Boston: McGraw-Hill Higher Education (utgave ikke viktig).
Det tas forbehold om justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på CANVAS senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk