en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ102_1

Audiovisuell fortelling 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i audiovisuell fortelling og en innføring i de filmatiske verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved avslutning av emnet skal studenten ha kunnskap om audiovisuell fortelling slik at de kan gjennomføre en egen eksamensfilm. Studenten skal ha en forståelse av hvordan en skal bruke de ulike audiovisuelle virkemidlene innenfor fagfeltene foto, klipp, fortellerteknikk og lyd og teorien bak disse virkemidlene.
Ferdigheter
Studenten skal kunne anvende kunnskapen gjennom praktisk arbeid og utvikle håndverket innenfor emneområdene foto, klipp, fortellerteknikk og lyd. Studenten skal bli i stand til å fullføre en audiovisuell fortelling fra idéutvikling til ferdig film.
Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om, og forståelse av, audiovisuell fortelling som fag. I tillegg skal studenten lære seg å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Innhold

Det vil bli undervist i grunnleggende fortellerteknikk. Studenten vil få praktisk og teoretisk undervisning innen foto, klipp og grunnleggende lydteknikk og design. Produksjonsplanlegging er også en del av emnet.

Forkunnskapskrav

BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen/vurdering

Eksamensfilm og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm 1/23 ukerA - FAlle.
Skriftlig eksamen1/25 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving
Studenten vil gjennom semesteret ha praktiske og teoretiske innleveringer som er relevante til hovedområdene på emnet: kinematografi, produksjonsplanlegging, storytelling og lyd. Alle disse oppgavene er obligatoriske hvis ikke annet oppgis, og må bestås for å kunne gå opp til eksamen.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nadine Zoghbi
Faglærer
Hans Eirik Voktor , Margareth Pollestad , Sindre Skjøld , Sigmund Trageton

Arbeidsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.
Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.
Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fjernsynsproduksjon 1 (BFJ115_1) 20

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk