en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFD301_1

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Organisasjon og ledelse i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskap
Studentene har økt kunnskap om:
 • Barnehagelærerrollene i barnehagen, bygd på et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat
 • Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • Forskning og teori om organisasjonsutvikling og ledelse i barnehagen
 • Barnehagelæreryrket som profesjon, egenutvikling og danning
 • Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser i barnehagen
 • Likestilling, kjønn og ledelse
 • Lover og sentrale styringsdokument

Ferdigheter
Studentene kan:
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsprosesser
 • Forholde seg til sentrale samarbeidspartnere
 • Gi faglige begrunnelser for egne pedagogiske prioriteringer
 • Skape engasjement og dele kunnskap om hvordan barnehagen kan innfri eget samfunnsmandat
 • Etablere en bærekraftig institusjon som evner å møte et samfunn i endring

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • Sette i gang og lede refleksjon- og læringsprosesser i egen personalgruppe
 • Analysere og vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling- og endringsarbeid i barnehagen
 • Bygge sin lederrolle på kunnskap, barnehagen som organisasjon, og ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdigrunnlaget i sentrale styringsdokument
 • Forholde seg til relevante digitale verktøy som kommunikasjonskanaler

Innhold

Gjennom studiet får studentene en bredere og dypere forståelse for barnehagelærerrollene i barnehagen, bygd på et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat. I emnet vektlegges barnehagelæreren sitt ledelsesansvar i arbeidet med andre voksne. Sentralt er kunnskapen om ledelse som et relasjonelt forhold, barnehagen som en lærende organisasjon, kompetanse om læringskulturer og ledelse av utviklings- og endringsprosesser, likestilling og danning. Gjennom fordypningen skal studentene tilegne seg oversikt og innsikt i lover og sentrale styringsdokument.
 • Ledelsesteori
 • Barnehagelæreryrket som profesjon
 • Lederroller i barnehagen
 • Ledelse, likestilling og kjønn
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Egenutvikling som leder

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Semesteroppgave og skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave2/5 A - FAlle.
Skriftlig eksamen3/54 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Omfang: Semesteroppgave, individuell: 2000 ord (+/-10%).
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Semesteroppgave: Fremlegg, opponering og veiledning, Artikkelseminar, Refleksjonsnotat
Spesifisering av arbeidskrav:
Arbeidskrav : Refleksjonsnotat. Omfang 500 ord (+/-10%).
Arbeidskrav : Semesteroppgave: Fremlegg, opponering og veiledning. Omfang: Inntil 1 time.
Arbeidskrav : Artikkelseminar. Fremlegg i grupper. Omfang: Inntil 45 min.
Obligatorisk tilstedeværelse: Minimum 80%.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karin Hole
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte ledere i barnehagen. Studentenes egen aktivitet i form av teoristudier, muntlig og skriftlig analyse av teori og praksis og framlegg av ulik art er sentrale aktiviteter i denne sammenheng. Vi vil ta i bruk artikkelseminar og seminarer der studentene legger fram sitt arbeid med semesteroppgaven og får vurdering av medstudenter og lærere.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk