en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFØ305_1

Småbarnspedagogikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Fordypning i småbarnspedagogikker inndelt i tre tema; 1) dokumentasjon og refleksjon - samspillsobservasjon, 2) det nære samspillet - tilvenning, omsorg, sosialt samspill og utvikling, 3) hverdagslivet - lek, utvikling og samarbeid.

Læringsutbytte

Det overordnede målet for studiet er at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til ledelse av pedagogisk arbeid med barn under 3 år og til samarbeid med foreldre og andre voksne i barnehagen. Studiet skal også gi studentene økt bevissthet om seg selv og sin egen rolle som pedagog i en kompleks og forutsigbar hverdag i møte med de yngste barna.
Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskaper
Studenten har
 • kunnskap om nyere forskning med fokus på de yngste barna i barnehagen og ulike forskningstradisjoner
 • kunnskap om verdien av voksnes følelsesmessige inntoning og evne til å gi omsorg i møte med de yngste barna
 • kunnskap om de yngste barnas væremåte og deres erfaringer med kommunikasjon og sosial samhandling
 • kunnskap om samspillsobservasjon som metode og grunnlag for refleksjon over arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • kunnskap om verdien av musikk og andre estetiske modaliteter som opplevelses-, dannings-, erkjennelses- og uttrykksform for de yngste barna
 • har kunnskap om de yngste barnas motoriske- og språklige utvikling

Ferdigheter
Studenten kan
 • gi omsorg og ta imot barns initiativ til samspill
 • tilrettelegge for og støtte opp om møter mellom de yngste barna i barnehagen
 • anvende grunnleggende praktiske ferdigheter knytte til skapende og vokal aktivitet, lytting, instrumental samspill, dans og bevegelse i møte med de yngste barna
 • gjennomføre og anvende observasjoner som redskap for ledelse og vurdering av det pedagogiske arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • planlegge og tilrettelegge for aktiviteter som fremmer motorisk- og språklig utvikling hos de yngste barna
 • bruke relevante digitale verktøy og medier i gjennomføringen av studiet

Generell kompetanse
Studenten kan
 • med utgangspunkt i profesjonsfaglig kunnskap, planlegge, gjennomføre og analytisk vurdere pedagogisk arbeid for barn under 3 år
 • anvende sin profesjonsfaglige kunnskap og økte bevissthet til å engasjere seg i samfunnspolitiske debatter som angår de yngste barnas livsvilkår i barnehage, hjem og samfunn
 • anvende sin kunnskap om samfunnsmessige forhold som påvirker de yngste barna i ledelse og utvikling av barnehagens pedagogiske virksomhet
 • anvende sin profesjonsfaglige kunnskap til å vurdere og støtte opp om det uforutsette som kan oppstå i en gruppe med barn under 3 år, og se dette som potensial for danning og læring
 • samarbeide og delta i veiledning med personale, foreldre og andre relevante samarbeidspartnere
 • ser barnehagen som en demokratisk, sosial, kulturell og estetisk arena hvor barn er sentrale aktører og bidragsytere

Innhold

Gjennom emnet fokuseres det på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg - som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker. Gjennom studiet får studentene kunnskap om de yngste barna ut fra et samfunnsperspektiv og nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år.

Dokumentasjon og refleksjon - samspillsobservasjon
Under/Gjennom dette temaet vil det rettes et fokus på samspillsobservasjon som et pedagogisk verktøy for dokumentasjon og refleksjon i arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Anvendelsen av samspillsobservasjon vil være gjennomgående i studiet.

Det nære samspillet - tilvenning, omsorg, sosialt samspill og utvikling I undervisningen i dette temaet vil kunnskap om barns utvikling og den voksnes innlevelse i barns behov og opplevelser - fra tilvenning og i det videre arbeidet med de yngste barna i barnehagen bli vektlagt. Kvaliteten på samspillet, gjennom en evne til å skape trygghet, tilknytning, nærhet og utrykke anerkjennelse, vil være særdeles viktig for å gi barn gode utviklingsmuligheter.

Hverdagslivet - lek, utvikling og samarbeid Innenfor dette temaet vil barnehagehverdagen for de yngste barna vektlegges. En sentral del i dette temaet vil være møter mellom barn og hvordan voksne kan støtte opp om de yngste barnas lek og kultur. Det rettes også et fokus på de yngste barnas musikalske opplevelser og uttrykksformer, motorisk utvikling, språkutvikling, samt samarbeid mellom personell og foreldre/foresatte.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen2/5 A - FAlle.
Skriftlig eksamen3/5 A - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell hjemmeeksamen: 2000 ord (+/- 10%)
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Arbeidskrav, Tekst fra tematikken musikk/estetiske væremåter, Tekst fra tematikken språkutvikling
Spesifisering av arbeidskrav:
Arbeidskrav: Tekst fra tematikken musikk/estetiske væremåter, 800 ord (+/- 10%)
Arbeidskrav: Tekst fra tematikken språkutvikling, 800 ord (+/- 10%)
Tilstedeværelse og deltakelse i samlinger og undervisningsformer
Alle obligatoriske krav må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Yngve Rosell
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg

Arbeidsformer

Studiet baserer tilegnelsen av kunnskapen om de yngste barna i barnehagen som en veksling mellom å lære sammen med andre og som et selvstudium. Arbeidsformene vil vektlegge en integrering av praksis og teori gjennom ulike praktiske eksempler fra barnehagen, og gjennom tolkninger og diskusjoner av egne observasjoner. All undervisning i samlingene er derfor obligatorisk.

Følgende arbeidsformer er sentrale i fordypningen Småbarnspedagogikk:
 • Selvstudium som litteraturlesing og annet mellomarbeid
 • Praksis på småbarnsavdeling (2 uker)
 • Arbeid i grupper
 • Arbeid med egne observasjoner/samspillsobservasjoner i undervisning/seminargrupper
 • Seminarer der studentene skal delta med ulike presentasjonsformer - skriftlige, muntlige og praktiske oppgaver
 • Forelesninger - under samlingene og via Canvas eller andre digitale samarbeidsarenaer

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk