en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFØ305_1

Småbarnspedagogikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Småbarnspedagogikk (heltid) er inndelt i fire emner; de yngste barna i barnehagen og samfunnet, det nære samspillet - sosialt samspill, utvikling og læring, hverdagslivet - barns lek og kultur, dokumentasjon og samarbeid.

Læringsutbytte

Det overordnede målet for studiet er at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til pedagogisk arbeid med barn under 3 år og til samarbeid med foreldre og andre voksne i barnehagen. Studiet skal også gi studentene økt bevissthet om seg selv og sin egen rolle som pedagog i en kompleks og forutsigbar hverdag i møte med de yngste barna.
Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskaper
Studenten
 • har kunnskap om nyere forskning med de yngste barna i barnehagen og ulike forskningstradisjoner
 • har kunnskap om verdien av voksnes følelsesmessige inntoning og evne til å gi omsorg i møte med de yngste barna
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåte og deres erfaringer med kommunikasjon og sosial samhandling
 • har kunnskap om og innsikt i ulike yrkesetiske problemstillinger gjennom faglig refleksjon og begrunnelser for ulike handlingsalternativ
 • har kunnskap om og kan reflektere over verdien som musikk og andre estetiske medier som opplevelses-, dannings-, erkjennelses- og uttrykksform for de yngste barna
 • har kunnskap om forebyggende arbeid og tidlig innsats i arbeid med de minste barna knyttet til pedagogisk arbeid, språk og motorikk

Ferdigheter
Studenten
 • kan ut fra planverket for barnehagen og relevante teorier om de yngste barna, planlegge, gjennomføre og vurdere et godt pedagogisk arbeid i ulike barnehagetilbud for barn under 3 år
 • har evne til følelsesmessig inntoning, til å gi omsorg og ta i mot barns initiativ til samspill
 • kan tilrettelegge for og støtte opp om møter mellom de yngste barna i barnehagen
 • har tilegnet seg et musikalsk repertoar og kan anvende grunnleggende praktiske ferdigheter knytte til skapende og vokal aktivitet, lytting, instrumental samspill, dans og bevegelse i møte med de yngste barna
 • kan gjennomføre og tolke observasjoner som redskap for å vurdere det pedagogiske arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • kan planlegge og tilrettelegge for aktiviteter som fremmer språkutvikling, god psykisk og fysisk helse, hos de yngste barna

Generell kompetanse
Studenten
 • har skaffet seg økt bevissthet og engasjement i forhold til samfunnspolitiske debatter som angår de yngste barnas livsvilkår i hjem og samfunn, og om ulike barnehagetilbud til denne aldergruppen
 • har kunnskap om å vurdere og støtte opp om det uforutsette som kan oppstå i en gruppe med barn under 3 år og se dette som potensial for danning og læring
 • kan samarbeide med og veilede personale, foreldre og andre voksne
 • kan se barn som konstruktive bidragsytere og deltakere i barnehagen som en demokratisk, sosial, kulturell og estetisk arena

Innhold

Gjennom studiet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg - som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.
De yngste barna i barnehagen og samfunnet
I dette emnet vil det rettes et fokus på de yngste barnehagebarna ut fra et samfunnsperspektiv gjennom; historikk, politikk, aktuell forskning og forskningstradisjoner - som retter seg mot barn i alderen 0-3 år og barnehagen som en utdanningsinstitusjon.
Det nære samspillet - sosialt samspill, utvikling og læring
Dette emnet vektlegger kunnskapen om barns utvikling og den voksnes innlevelse i barns behov og opplevelser. Kvaliteten på samspillet, gjennom en evne til å skape trygghet, tilknytning, nærhet og utrykke anerkjennelse, vil være særdeles viktig for å gi barn gode utviklingsmuligheter.
Hverdagslivet - barns lek og kultur
Dette emnet vil vektlegge barnehagehverdagen for de yngste barna. Det rettes et særlig fokus på møter mellom barn, og hvordan voksne kan støtte opp om de yngste barnas lek og kultur.
Dokumentasjon, forebygging og samarbeid
Dette emnet vektlegger dokumentasjon, varierte samhandlingsformer og forebygging av vansker, i arbeidet med de yngste barna i barnehagen. En kunnskap om risikoutsatte barn, de voksnes bevissthet, og leken som en metode for identifikasjon og støtte, vil være sentrale delemner. Det rettes også et fokus på de yngste barnas motoriske utvikling, språkutvikling, samt samarbeid mellom personalet og andre instanser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Arbeidskrav

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Observasjoner fra praksis 1500 ord (+/- 10%).

Arbeidskrav: Tilknyttet praksis, musikk/estetiske væremåter 800 ord +/- 10%)

Arbeidskrav: Tematikk fysisk fostring 500 ord (+/- 10%)

Alle obligatoriske krav må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Kjersti Lønning Velde , Beate Gilje Tumyr , Marianne Ree
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Studiet baserer tilegnelsen av kunnskapen om de yngste barna i barnehagen som en veksling mellom å lære sammen med andre og som et selvstudium. Arbeidsformene vil vektlegge en integrering av praksis og teori gjennom ulike praktiske eksempler fra barnehagen, og gjennom tolkninger og diskusjoner av egne observasjoner. All undervisning er derfor obligatorisk. Følgende arbeidsformer er sentrale i fordypningen Småbarnspedagogikk:
 • Selvstudium
 • Praksis på småbarnsavdeling (2 uker)
 • Arbeid i grupper. Seminarer der studentene skal delta med ulike presentasjonsformer: skriftlige, muntlige (sang, drama og andre aktiviteter)
 • Arbeid med egne observasjoner i undervisning/ seminargrupper
 • Forelesninger
 • Bruk av Canvas

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt ca. 1800 sider.
Fra pensumbøker:

Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget. 160 s.

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra - hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget. 90 s.

Drugli, M. B. (2017). Liten i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm. 80 s.

Greve, A. (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum. 176 s.

Johansson, E. (2013). Små barns læring: Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademiske. (Kap. 1 & 7) 29 s.

Løkken, G. (2004). Toddlerkultur: Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen. [Oslo]: Cappelen akademisk forlag. 171 s.

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid. Bergen: Fagbokforlaget. (S. 11-197) 186 s.

Stern, D. (2003). Spedbarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendal akademisk. (S. 9-242) 233 s.

Kompendium Pedagogikk: Kompendium blir tilgjengelig ved studiestart

Kompendium musikk/estetiske væremåter: Kompendium blir tilgjengelig ved studiestart

Kompendium motorikk: Kompendium blir tilgjengelig ved studiestart

Kompendium språk: Kompendium blir tilgjengelig ved studiestart


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk