en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA825_1

Supplerende treningsmetodikk for dansere

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet inneholder treningslære for dansere med fokus på sentrale treningsprinsipper og supplerende treningsmetodikk innen egentrening i dans.
Studentene skal arbeide teoretisk og praktisk med å planlegge, gjennomføre og evaluere supplerende egentrening i dans, basert på trenings metodikk, individuelle forutsetninger og behov opp mot egne spesifikke mål som fremtidige dansekunstnere.
Fokus innen supplerende treningsmetodikk vil være: kondisjon, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og mental trening. Det vil bli lagt vekt på hvordan en som danser kan la treningen bli mest mulig spesifikt, basert på individuelle behov og hvordan en her kan ivareta de grunnleggende prinsippene for trening: som er prinsippene om belastnig- tilpasning, restitusjon, spesifisitet, progresjon, variasjon, individuell og helhetlig stimulering, styring og kontroll.
Kjennskap til sentrale fysiologiske prosesser som foregår i kroppen under trening og restitusjon inngår også i emnet, samt innføring i kosthold / ernæring, bevegelsesutvikling og forebygging av skader i dans.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
 • Ha kunnskap om de sentrale fysiologiske prosessene som foregår i kroppen under trening og restitusjon
 • Ha kunnskap innen ernæring og kosthold
 • Ha utvidede kunnskaper og stor forståelse i treningsmetodikk innen områdene styrke, spenst, bevegelighet, utholdenhet, koordinasjons- og mental trening.
 • Ha kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper som prinsippene om belastnig - tilpasning, restitusjon, spesifisitet, progresjon, variasjon, individuell og helhetlig stimulering, styring og kontroll.
 • Ha inngående metodisk kunnskap innen treningslære og supplerende treningsmetodikk for å kunne vurdere behovet, planlegge, gjennomføre og evaluere egen supplerende trening i dans.
 • Ha kunnskaper om de vanligste skadene i dans, førstehjelp og skadeforebygging
 • Ha kunnskaper om bevegelsesutvikling

Ferdigheter
 • Kunne gjøre rede for sentrale fysiologiske prosesser som foregår i kroppen under trening og restitusjon.
 • Kunne lage en plan for kosthold som er tilpasset individuelle behov
 • Kunne gjennomføre økter innen sentral treningsmetodikk for dansere basert på sentrale prinsipper innen treningslære som belastning - tilpasning, restitusjon, spesifisitet, progresjon, variasjon, individuell og helhetlig stimulering, styring og kontroll.
 • Kunne anvende metoder innen treningslære i målrettet arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av egen supplerende trening i dans, slik at studenten forbedrer egen arbeidskapasitet, unngår skader og når sine mål som dansekunstner.

Generell kompetanse
 • Ha inngående kunnskaper om sentrale fysiologiske prosesser i kroppen og hvordan dette påvirker trening og restitusjon.
 • Ha stor forståelse og utvidende kunnskaper om treningsmetodikk innen områdene: kondisjon, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og mental trening.
 • Han stor forståelse for supplerende treningsmetodikk for dansere. Ha kjennskap til kroppens plastisitet, forutsetninger og evne til restitusjon etter skade.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluerer egen supplerende trening i dans, på en slik måte at en øker sin arbeidskapasitet, unngår skader, løfter sitt danse tekniske nivå i forhold til individuelle mål som dansekunstnere.

Innhold

Fysiologi prosesser i kroppen under trening og restitusjon. Ernæring / kosthold, Treningsmetodikk og prinsipper for trening. Planlegging, gjennomføring og evaluering av egen supplerende trening i dans. Skadeforebygging

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - F
Eksamen er en 3 dagers skriftlig hjemmeeksamen. For å kunne gå opp til eksamen med studenten ha levert en egen skriftlig øvingsoppgave innen et gitt emne.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Berit Aarrestad
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og prosjektarbeid innen supplerende egentrening.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk