en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA770_3

Improvisasjon og komposisjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Improvisasjon er en av arbeidsmetodene i samtidsdanseren sin praksis, både som utforskningsplattform, kilde til koreografisk materiale, og forestillingsform. Arbeid i emnet sikter mot at studenten får utvide sitt eget personlige bevegelsesregister, utvikle kroppslig refleksjon og danne seg en grunnleggende forståelse for improvisasjon som et av verktøyene i bevegelsesutforskende og skapende arbeid, både solo, i gruppe og i samspill med musikere.
Studenten vil i emnet også arbeide med grunnleggende komposisjonelle elementer og verktøy. Det vil jobbes mot at studenten får utvikle en forståelse for sammenhengen mellom improvisasjon og komposisjon, samt kunne forstå og ta i bruk komposisjonelle verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • bruke improvisasjon i sin fysiske utøverkunnskap
 • reflektere over, og drøfte eget arbeid både muntlig og skriftlig i relasjon til egen prosess, oppgaver i undervisningssituasjonen og i presentert arbeid
 • forstå improvisasjon som et kunstnerisk verktøy og metode
 • forstå og anvende komposisjonelle redskaper og metoder for å skape mindre etuder
 • ha kjennskap til relevante dansekunstnere og deres metoder innen improvisasjon og komposisjon

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • vise forståelse for og ta i bruk improvisasjon som en kilde til:

- utvikling og utvidelse av eget personlige bevegelsesregister
- kroppslig refleksjon
- skapende arbeid
 • improvisere med og få en forståelse for samspillet mellom bevegelse, stemme og lyd.
 • bruke improvisasjon som et redskap og metode i eget bevegelsesutforskende og skapende arbeid
 • omsette enkle kompositoriske elementer for å uttrykke en fysisk idé og konsept
 • komponere bevegelse i relasjon til elementer som tid, rom, kropp, dynamikk og energi
 • gjøre rede for eget arbeid i en skapende prosess

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • bruke improvisasjon i egen utforskning (prosess eller presentasjon)
 • samarbeide med andre i en skapende prosess
 • ta i bruk ulike komposisjonelle verktøy og elementer i utarbeidelse av mindre etuder

Innhold

 • Bevegelsesutforsking:

- kroppsbevissthet
- improvisasjon ut fra forskjellige stimuli - kinestetiske, sensoriske, intuitive, imaginære og
intellektuelle - og i forhold til bevegelseselementene: kropp, rom, tid, dynamikk og energi, relasjoner
- utvikling av eget bevegelsesspråk
 • improvisasjon i skapende prosess
 • komposisjonelle verktøy
 • lyd og stemme i sammenheng med bevegelse
 • arbeid med komposisjon i utvikling av solo, duett, og mindre gruppearbeid
 • introduksjon til relevante dansekunstnere og deres metoder innen improvisasjon og komposisjon

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Innhold i mappen: Skriftlig logg, minimum 4 mindre skapende arbeider, to åpne visninger i prosess, en mindre skriftlig oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Ronold Mathisen
Faglærer
Henning Rød Haugland

Arbeidsformer

Praktisk undervisning i gruppe, diskusjoner, gruppearbeid, skriftlig arbeid i og etter timene, presentasjon av selvstendig skapende arbeid, observasjon og kritisk refleksjon.
Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Improvisasjon/komposisjon (BDA770_2) 5

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
De Spain, Kent. Landscape of the Now. A Topography of Movement Improvisation, 166 sider, Oxford: Oxford University Press, 2014.
Blom, Lynne Anne og L. Tarin Chaplin. The Moment of Movement. Dance Improvisation, kapittel 1-3 + 8, 56 sider, London: Dance Books Ltd, 2000.
Mapp, Juliette. "Letting Our Speech Go". I The Dancer as Agent Collection, redigert av Chrysa Parkinson, 5 sider, Stokcholm: DOCH, 2013.
Preston-Dunlop, Valerie. Looking at dances: A choreological perspective on choreography. 121-127 + 133-136 + 175-184, 21 sider, London: Verve Publishing, 1998
Hall, Edward T. The dance of life - the other dimension of time, 13-27 + 91-107, 53 sider, NY: Anchor Press/Doubleday, 1983
Buckwalter, Melinda. Composing While Dancing. An Improvisers Companion, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2010
Blom, Lynne Anne og L. Tarin Chaplin. The intimate Act of Choreography, kapittel 8-11, 90 sider, USA: Univeristy of Pittsburgh, 1989


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk