en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBLPR2_2

Praksis 2. trinn 35 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Språk, tekst og matematikk (STM) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Fokus i praksis 2. studieår:
 • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:
Kunnskap
(kommentatorkompetanse)
Kandidaten har:
 • kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale
 • kunnskaper om veiledning av voksne og barn i formelle og uformelle aktiviteter, i tilknytning til pedagogisk ledelse
 • kunnskap om kritisk refleksjon
 • kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis og kunne begrunne dem med faglige begreper

Ferdigheter
(aktørkompetanse)
Kandidaten kan:
 • lede og veilede barnehagepersonalet i forbindelse med formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper, og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis.
 • ta en lederrolle i forbindelse med lederdager og ledelse av aktiviteter. Også i uformelle situasjoner som påkledning, måltid, lek osv.
 • lede både seg selv, barn og voksne.
 • ta i bruk et variert repertoar av arbeidsmetoder i gjennomføring av aktiviteter
 • levere gode veiledningsgrunnlag som legger vekt på faglige refleksjoner
 • Ha faglige begrunnelser for handlinger /aktiviteter
 • Reflektere over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • viser relasjonskompetanse og kunne reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med foresatte og kollegaer.
 • viser selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte
 • kan med utgangspunkt i praksiserfaringer, teori og forskning analysere og kritisk vurdere eget og andres pedagogiske arbeid
 • kan se og jobbe med eget utviklingspotensial
 • er bevisst egne verdier og holdninger og tar begrunnede valg utfra disse.
 • stiller spørsmål ved, og reflekterer over barnehagens mål og verdigrunnlag.

Innhold

Praksis skal gi studenten kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale. De skal tilegne seg kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring. Studenten skal bruke kunnskap om kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns lek, undring og læring. Studenten skal vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte.
Studenten skal ha kunnskap om ulike kommunikasjons- og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns anledning til medvirkning og læring. De skal inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangre, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger.
Studenten skal forstå barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk. Studenten skal ha kunnskap om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag.

Forkunnskapskrav

Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 20 dager høst, 15 dager vår1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt underkunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd , Karin Berner
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Det skal gjennomføres individuelle lederdager.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk