en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBLBAC_2

Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap
Studenten har:
  • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger innenfor barnehageforskning
  • kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • kunnskap om ulike verktøy for forskning, også digitale, og bruken av dem
  • inngående kunnskap innafor oppgavens valgte tema og innsikt i hvordan dette utfordrer barnehagens virksomhet, praktisk, faglig og pedagogisk

Ferdigheter
Studenten kan:
  • analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • vurdere og anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • kan anvende relevante digitale verktøy i forbindelse med eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse
Studenten kan:
  • formidle kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte
  • bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i formidling av eget prosjekt
  • Etter å ha gjennomført arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte

Innhold

Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer. Emnet legger til rette for at studenten får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer. I tillegg til det selvstendige arbeidet med bacheloroppgaven, skal emnet derfor gi studenten en innføring i ulike relevante metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid tilsvarende 5 studiepoeng. Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder, og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).
Bachelor oppgave i par: 12000 ord (+/- 10 %).
Bacheloroppgaven skal leveres på i Inspera. Det blir foretatt plagiatkontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Eksamensforskriften, § 2-10 pkt. 4).
Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 4-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppstartsseminar, minimum 80% tilstedeværelse, Prosjektbeskrivelse, En veiledningstime er obligatorisk
Oppstartsseminar, kurs i vitenskapsteori og metode. Minimum 80%
Innlevering av skriftlige prosjektbeskrivelser.
En veiledningstime er obligatorisk.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ksenia Solheim
Faglærer
Synnøve Eikeland
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Aktiv deltakelse på eventuelle seminarer, der vi veksler mellom forelesninger, presentasjoner, drøftinger og veiledning i grupper, er obligatorisk for alle studenter. Det er også obligatorisk med minst en individuelle veiledningstimer. I tillegg til undervisning på Campus vil læringsplattformen Canvas være sentral.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk