en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBL365_1

Kreativ barnehage fordypning

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kreativ barnehage (heltid) er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene drama, forming og musikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskaper
Studenten har kunnskap om
  • det musiske menneske
  • estetisk erfaring, formidling og samspill
  • kreative prosesser

Ferdigheter
Studenten har
  • videreutviklet egen fantasi, kreativitet og uttrykksevne
  • tilegnet seg et bredt repertoar for tilrettelegging av et rikt estetisk miljø i barnehagen
  • utviklet sin kompetanse i å lede, gjennomføre, dokumentere og vurdere estetiske læreprosesser

Generell kompetanse
Studenten
  • kan reflektere over verdien av estetiske fag som medium for barns og voksnes danning, samspill og refleksjon
  • har økt bevissthet om sin rolle som kulturbærer og kulturformidler i barnehagen

Innhold

De estetiske fagene representerer på hver sin måte opplevelseskvaliteter som det er viktig å få et bevisst forhold til. Gjennom ulike prosjekter utfordres studentene til å være eksperimenterende og nyskapende. Fordypningen har et klart praktisk og metodisk sikte som utforskes i nær tilknytning til praksisfeltet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen knyttet til prosjektarbeid1/1 A - F
Omfang av individuell muntlig eksamen knyttet til prosjektarbeid: Inntil 30 min.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse, minimum 80%, Prosjektarbeid i gruppe, Individuell fagtekst

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Prosjektarbeid i gruppe: 3 prosjekt med ulikt omfang og varighet.

Arbeidskrav: Individuell fagtekst. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Karin Fotland
Faglærer
Beate Gilje Tumyr , Dagmar Anita Jakobsen , Anne Kristin Myrseth , Elisabeth Barstad
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen består av prosjektarbeid, forelesninger, selvstudium, praktisk undervisning, seminar, gruppearbeid, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til studentaktive læringsformer. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.
Praksis utgjør en integrert del av fordypningen. Se egen Praksisplan.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

I tillegg til 1700 sider oppgitt litteratur kommer ca. 200 sider selvvalgt pensum.

Litteratur drama i fordypningen Kreativ barnehage, vår 2019 Grunnbok

Sæbø, A. B., Eriksson, S. A. & Allern, T.-H. (2017). Drama, teater og demokrati: Om undervisning i barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Bergen: Fagbokforl., cop. 2017. 284 s.

Artikler og bok kap.

Aune, V. & Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland, t. (2013). Teater med barn og unge: En studie av Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland teater. Oslo: Akademika. (S. 51 - 78). 27 s.

Braanaas, N. (2008). Dramapedagogisk historie og teori (5. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forl. (S. 127 - 154 og 162-171). 36 s.

Guss, F. G. (2015). Barnekulturens iscenesettelser I Lekens dynamiske verdener. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (S. 45 -53, 98 - 110 og 175 -177). 23 s.

Guss, F. G. (2017). Barnekulturens iscenesettelser II Dramaturgiske spiraler (Vol. II). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (S. 131 - 155). 24 s.

Hammer, A. (2015). Innramminger av det lekende - performance, ritualisering, drama og teatralitet som lekende kommunikasjon. I A. Hammer & G. Strømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforl. 27 s.

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet - en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: Metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika. 25 s.

Liset, M. S., Myrstad, A. & Sverdrup, T. (2011). Møter i bevegelse: Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforl. (S. 161 - 173). 11 s.

Österlind, E. (2011). Dramalärares lederskap -med helhet som ledstjärna. I E. Österlind (Red.), Drama: Ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur. 15 s.

Østern, A.-L. (2012). Kunstneren som veileder for barns kunstmøte: En studie av prosjektet «En stein er en del av jordkloden. I A.-L. Østern, G. Stavik-Karlsen & E. Angelo (Red.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Oslo: Universitetsforl. 32 s.

Video/film

De Røde Skoene - teater for de aller minste (The Red Shoes). Av Lise Hovik
https://www.youtube.com/watch?v=Rw9KkLAaL_I

Litteratur forming i fordypningen Kreativ barnehage, vår 2019

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen:Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget. 317 s.

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid i barnehagen: En fascinasjon til fordypelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 130 s.

Artikler og bok kapitler:

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen. Oslo, Cappelen Damm. 30 s.

Haabesland, A. Å., Vavik, R. (2000): Kunst og håndverk. Hva og hvorfor? Bergen: Fagbokforlaget. 31 s.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (Arbeid med samisk språk og kultur i barnehagen https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2019/01/lnspirasjonshefte-samisk.pdf

Veileder for barnehager med samiske barn (fin lastets ned) file:///C:/Users/2900943/Downloads/Veileder%20for%20barnehager%20med%20samiske%20barn.pdf


Litteratur musikk i fordypningen Kreativ barnehage, vår 2019

Grunnbok:

Kulset, N. B. (2018). Din musikalske kapital. Oslo: Universitetsforlaget. 144 s.

Artikler:

Bakken, S. J. (1998). Når gleden er målet. Oslo: Adnotam. Gyldendal. (S. 35-50) 15 s.

Bjørkvold, J. R. (1998). Skilpaddens sang. Oslo: Freidig forlag. (S. 103-121) 18 s.

Bjørkvold, J. R. (2014). Det musiske mennesket. Oslo: Freidig Forlag. (S. 70-98) 29 s.

Cone, T. P. & Cone, S. L. (2005). Teaching Children Dance. Champaign: Human Kinetics, Inc. (S. 3-30) 28 s.

Eir, H. & Gregersen, G. (2002). Musikken spiller en rolle - en bog om musikk med de 0-8 årige. Dansk sang B-serien. Folkeskolens Musiklærerforening DK. (S. 13-37) 25 s.

Fadnes, P.F. (u.å). Improvisasjon og lek, fagartikkel nettside Musikk fra livets begynnelse. 4 s.http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/sfiles/2/72/46/66/5/file/improvisasjon-og-lek.pdf

Fiksvik, A. (2010). Kreativ dans. I G. Salvesen & J. H. Sætre (Red.), Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 249-263). Oslo: Gyldendal akademisk. 15 s.

Fredens, K. & Fredens, K. (1992). Musikalsk Odyssè - barnets musikalske udvikling i teori og praksis. Dansk sang B-serien. Folkeskolens Musiklærerforening DK. (S. 8-24) 17 s.

Hanken, I. M. & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademiske forlag. (S. 164-173) 10 s.

Hernes, L., Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum, kunst for barn under 3 år. Cappelen Damm AS. (S. 39-60) 22 s.

Hovde, S. (2018). Jakten på den musikalske bieffekten: Betre språk. I S. Skibsgaard (Red.), Veier til språk (s. 147-167). Oslo: Universitetsforlaget. 21 s.

Knudsen, J. S. (2008). Barns spontansang: Læring, kommunikasjon eller «selvets teknologi»? Vitenskapelig artikkel i skriftserie for musikk og helse; 2008:3; chapter; Peer reviewed 2008 (s. 161-170) 10 s.

Kulset, N. B. (2018). Språk via sang. I S. Skibsgaard (Red.), Veier til språk (s. 134-146). Oslo: Universitetsforlaget. 13 s.

Myskja, A. (2007). Sang gjør godt men kan det bevises. I H. Bjørgan (Red.), Kultur former framtida: Hvordan og hvorfor kultur virker (s. 70-73). Oslo: Kulturforbundet og Andrimne forlag as. 4 s.

Os, E. (2000). Klangfugl - Kulturformidling med de minste. Norsk kulturråd - utredning Arbeidsnotat nr 36. (s. 5-26) 22 s.

Ruud, E. (2007). Kultur som sosial kapital. I H. Bjørgan (Red.), Kultur former framtida: Hvordan og hvorfor kultur virker (s. 22-23). Oslo: Kulturforbundet og Andrimne forlag as. 2 s.

Ruud, E. (2007). Musikk gir helse. I H. Bjørgan (Red.), Kultur former framtida: Hvordan og hvorfor kultur virker (s. 74-76). Oslo: Kulturforbundet og Andrimne forlag as. 3 s.

Ruud, E. (u.å.). Musikk og identitet. 28 s. Artikkel fra tidsskriftet GRUS. https://www.hf.uio.no/imv/personer/vit/emeriti/evenru/even.artikler/GRUS-identitet.pdf

Ruud, E. (2008). Voggesangen som helsefremmende musisering. Fagartikkel på nettside UiO-Universitetet i Oslo. 4 s.https://www.hf.uio.no/imv/personer/vit/emeriti/evenru/even.artikler/Voggesangen%20som%20helsefremmende.doc

Vist, T. (2018). Musikk i barnehagen: Følelser, fellesskap, kunnskap. I V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen: Forskning og praksis (s. 503-522). Oslo: Fagbokforlaget. 20 s.

Waterhouse, A.-H. L. (2016). Den gode barnehagekonserten: Om kvalitet i musikalske møter mellom barn, musikk og utøver. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s.148-167). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 20 s.

Notemateriell:

Eget hefte/samling med sang- og musikkrepertoar benyttet i praktisk undervisning.

Video/film:

Veslefrikkmetoden. Praktisk veiledningsprogram i musikalsk komposisjon og improvisasjonsarbeid med barn, nettbasert https://musikkfaget.no/veslefrikkmetoden/

Nrk intert arkiv. Små enkle sanger for små enkle barn? Tv-program med Jon Roar Bjørkvold.https://tv.nrk.no/program/FMUS00001881/smaa-enkle-sanger-med-smaa-enkle-barn


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk