en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBL301_1

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Organisasjon og ledelse (heltid og deltid) i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskap
Studentene har økt kunnskap om:
 • Barnehagelærerrollene i barnehagen, bygd på et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat
 • Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • Forskning og teori om organisasjonsutvikling og ledelse i barnehagen
 • Barnehagelæreryrket som profesjon, egenutvikling og danning
 • Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser i barnehagen
 • Likestilling, kjønn og ledelse
 • Lover og sentrale styringsdokument

Ferdigheter
Studentene kan:
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsprosesser
 • Forholde seg til sentrale samarbeidspartnere
 • Gi faglige begrunnelser for egne pedagogiske prioriteringer
 • Skape engasjement og dele kunnskap om hvordan barnehagen kan innfri eget samfunnsmandat

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • Sette i gang og lede refleksjon- og læringsprosesser i egen personalgruppe
 • Analysere og vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling- og endringsarbeid i barnehagen
 • Bygge sin lederrolle på kunnskap, barnehagen som organisasjon, og ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdigrunnlaget i sentrale styringsdokument

Innhold

Gjennom studiet får studentene en bredere og dypere forståelse for barnehagelærerrollene i barnehagen, bygd på et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat. Organisasjon og ledelse vektlegger barnehagelæreren sitt ledelsesansvar i arbeidet med andre voksne. Sentralt er kunnskapen om ledelse som et relasjonelt forhold, barnehagen som en lærende organisasjon, kompetanse om læringskulturer og ledelse av utviklings- og endringsprosesser, likestilling og danning. I fordypningen inngår innsikt i lover og sentrale styringsdokument
 • Ledelsesteori
 • Barnehagelæreryrket som profesjon
 • Lederroller i barnehagen
 • Ledelse, likestilling og kjønn
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Egenutvikling som leder

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Semesteroppgave og skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave4/10 A - FAlle.
Skriftlig eksamen6/104 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Omfang eksamen: Semesteroppgave, individuell, 2000 ord (+/-10%).
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Semesteroppgave: Framlegg,opponering og veiledning, Artikkelseminar, Refleksjonsnotat

Spesifisering av arbeidskrav:

Refleksjonsnotat. Omfang 500 ord (+/-10%).

Semesteroppgave: Fremlegg, opponering og veiledning. Omfang: Inntil 1 time.

Artikkelseminar. Fremlegg i grupper. Omfang: Inntil 45 min..

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karin Hole
Faglærer
Vigdis Eidsvåg , Per Einar Sæbbe , Carl Cato Wadel
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte ledere i barnehagen. Studentenes egen aktivitet i form av teoristudier, muntlig og skriftlig analyse av teori og praksis og framlegg av ulik art er sentrale aktiviteter i denne sammenheng. Vi vil ta i bruk artikkelseminar og seminarer der studentene legger fram sitt arbeid med semesteroppgaven og får vurdering av medstudenter og lærere.
Praksis utgjør en integrert del av fordypningen. Se egen Praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt ca. 2000 sider
Med forbehold om endringer

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2018). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: Struktur, HR, politikk og symboler (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 550 s.

Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget. 185 s.

Hennum, A. B. & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 138 s.

Lundestad, M. (2010). Konflikter - bare til besvær?: Konfliktløsning i barnehagen (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 240 s.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget. 240 s.

Pettersen, K. S. & Simonsen, E. (2010). Anerkjennelse og profesjon. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 75 s.

Wadel, C. & Wadel, C. C. (2013). Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten. (3. opplag.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 150 s.

Kompendium:

Andersen, L., & Lilleaas, U.-B., (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet? Tidsskrift for kjønnsforskning (41), nr 1. ss. 55-72. 17 sider.

Berge, A. (2012). Barnehagens læringskulturer - underveis mot vekslende læringshorisonter. I T. Vist & M. Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige forskningsperspektiver (s. 44-66). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. 22 s.

Børhaug, K. & Lotsberg, D. Ø. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning,7(13), 17 s.

Døving, E, Elstad, B., & Strønen, F. (2010). Prototyper på en god leder. Universitetsforlaget BETA, vol. 24, nr. 1. ss. 26-37. 11 sider.

Espedal Tungland, I. B. (2017). Ny i barnehagelærerprofesjonen-vilkår for profesjonell identitetsutvikling i møte med et arbeidsfellesskap. I A. Berge & E. Johansson (Red.), Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning (s. 185-200). Oslo: Universitetsforlaget. 15 s.

FAFO. (2013). Saman om sykefravær- en kunnskapsstatus. Arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og nærvær. FAFO-notat -02. 11 s.

Frønes, M. H. (2017). Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning. 14(9). 13 s.

Knaben, Å. D. (2017). Barnehagelærerstudenters begynnende profesjonelle identitetsutvikling. I A. Berge & E. Johansson (Red.). Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. (s.171-184). Oslo: Universitetsforlaget. 13 s.

Krogstad, A. (2015). Spor, glasstak og labyrinter. Gro Harlem Brundtlands vei til politisk makt. Tidsskrift for kjønnsforskning vol. 1 (39). ss. 60-79. 19 sider.

Levin, M. (2009). Organisasjonsanalyse. I R. Klev & M. Levin. Forandring som praksis: Endringsledelse gjennom læring og utvikling (2. utg., s. 161-170). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 8) 9 s.

Løkken, I. M. & Gradovski, M. (2013). Barnehagen som lærende organisasjon: Bruk av nære læringsformer som veiledning og simulatortrening i forhold til kompetanseutviklingen for assistentene. FoU i praksis- Conference Proceedings, (s. 187-193). Trondheim: Akademia Forlag. 6 s.

Myrvold, H. B. (2014). Fra pedagogiske leder til sidestilte barnehagelærere. En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering av roller og funksjoner i Kanvas-barnehagene. Høgskolen i Oslo og Akershus: oppdrag fra Kanvas. 70 s.

Nielsen, H. B., & Henningsen, I. (2018). Guttepanikk og jentepress – paradokser og kunnskapskrise. Tidsskrift for kjønnsforskning vol. 42, nr. 1-2. ss. 6-28. 22 sider.

Skjæveland, Y., Granrusten, P. T, Moen H, K. & Lillemyr, O. F. (2017). Ledelse og læring i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3, 239-251. 14 s.

Sæbbe, P. E. & Pramling Samuelsson, I. (2017). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke de ikke det i barnehagen? Nordisk barnehageforskning. 14(7), 1-15. 15 sider

Wadel, C. C. (2008) Pædagogisk ledelse og udvikling af lærende organisationer. I E. E. Klev, L. Houndsgaard, B. Rydberg & F. Boye Andersen. Ledelse og læring - i organisationer. 32 s.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk