en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBL300_1

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kunnskapsområdet LSU, inngår faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

Ferdigheter
Studenten
 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og digitale verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse
Studenten
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold

Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse og veiledning, barnehagens styrings- og maktperspektiv, og utviklingsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Individuell flervalgsprøve og utviklingsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell flervalgsprøve1/22 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Utviklingsoppgave1/2 A - FAlle.
Individuell skriftlig eksamen, flervalgsoppgave.
Utviklingsoppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Studentene skal arbeide i praksisbestemte grupper. Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %) avhengig av antall personer i gruppen.
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).
Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis:
- Ved trekk/permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes til når praksis skal gjennomføres.
- Ved trekk fra utviklingsoppgaven må ny praksis følges når utviklingsoppgaven skal gjennomføres selv om praksis allerede er bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte til undervisning tilknyttet utviklingsoppgaven 100%, Oppmøte på artikkelseminar 100%
Begge oppmøtekravene må være oppfyllt for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Aud Torill Meland
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Faglærer
Elsa Helen Kaltvedt
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter. Dette kan omfatte formidlingsorientert undervisning, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, problembaserte oppgaver, casediskusjoner, puslespill, forskjellige typer muntlige framlegg med mer.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt 949 sider

Børhaug, K., Helgøy, I., Homme, A., Lotsberg, D. & Ludviksen, K. (2011). Styring, organisering og leiing i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 2-14) 158 s.

Gotvassli, K. Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2-15 (ikke kap. 1 og 9) 265 s.

Greve, A., Jansen, T. T. & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagelærernes fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 4 og 5) 77 s.

Mostad, V., Skandsen, T., Wårness, J. I. & Lindvig, Y. (2013). Entusiasme for endring i barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk. 204 s.

Kompendium

Børhaug, K. (2011). Barnehageorganisasjonen - autonomi eller standardisering? Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), (s. 49-66) 17 s.

Hennum, N. (2010). Mot en standardisering av voksenhet? Barn som redskap i statens disiplinering av voksne. Sosiologi i dag, 40 (1-2), 57-75. 18 s.

Jósdóttir, A. H. & Colemand, M. (2014). Professional role and identity of Icelandic preschool teachers: effects of stakeholders' views. Early Years Vol. 34 Nr. 3, s 210-225. 15 s.

Kristiansen, A. (2008). Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer? I S. B. Eide, H. H. Grelland, A. Kristiansen, H. I. Sævareid & D. G. Aasland (Red.), Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk (s. 59-72). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 3). 13 s.

Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2017). Jeg er sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, vol.14, (s. 1-18) 17 s.

Meland, A. T. & Kaltvedt, E. (2017). Tracking gender in kindergarten Early Child Development and Care, (s. 1-19) 18 s.

Pettersvold, M. & Østrem, S. (2013). Fra danning og demokrati til lydighet og disiplinering. Idéhistorisk tidsskrift nr. 4. 89-99. 10 sider.

Sævareid, H. I. (2011). Om «menneskearbeider» og «ekspertarbeid» i veiledning. I S. B. Eide, H. H. Grelland, A. Kristiansen, H. I. Sævareid & D. G. Aasland (Red.), Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk (s. 59-72). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 4) 17 s.

Ulla, B. (2017). Auget som arrangement -om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til
Barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforsking. Vol. 8 Nr. 5 (s. 1-16). 16 s.

Annen interessant litteratur: :

Jakhelln, R. (2009). Emosjonelle utfordring i læreres yrkesstart. I R. Jakhelln, T. Leming & T. Tiller (Red.), Emosjoner i forskning og læring (s. 69-87). Tromsø: Eureka forlag. 18 s.

Skagen, K. (2013). Veiledningens landskap. Innføring i veiledning. Oslo: Cappelen forlag. (Kap. 12). 16 s.

Utdanningsdirektoratet (17.02.2014). Ny Rammeplan for barnehagen 2016.

Lov om barnehager. LOV-2005-06-17-64 (2014).

Melding til Stortinget (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen). (20.11.1989). Lokalisert på http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

Ny Rammeplan for barnehagen.

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk