en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBL300_1

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kunnskapsområdet LSU, inngår faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

Ferdigheter
Studenten
 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse
Studenten
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold

Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse og veiledning, barnehagens styrings- og maktperspektiv, og utviklingsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.

Eksamen/vurdering

Individuell flervalgsprøve og utviklingsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell flervalgsprøve1/22 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Utviklingsoppgave1/2 A - FAlle.
Individuell skriftlig eksamen, flervalgsoppgave.
Utviklingsoppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Studentene skal arbeide i praksisbestemte grupper. Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %) avhengig av antall personer i gruppen.
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 2-9 pkt. 3).
Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis:
- Ved trekk/permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes til når praksis skal gjennomføres.
- Ved trekk fra utviklingsoppgaven må ny praksis følges når utviklingsoppgaven skal gjennomføres selv om praksis allerede er bestått.
Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 4-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte til undervisning tilknyttet utviklingsoppgaven 100%, Individuelt bidrag i skriveprosessen ti utviklingsoppgaven
Spesifiering av arbeidskrav:
Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven: Alle gruppemeldlemmer må bidra inn i skriveprosessen i forbindelsen med utviklings- oppgaven både iht gruppekontrakt og veiledningsgrunnlag
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Aud Torill Meland
Faglærer
Kari Rosnes Hansen , Elsa Helen Kaltvedt
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter. Dette kan omfatte formidlingsorientert undervisning, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, problembaserte oppgaver, casediskusjoner, puslespill, forskjellige typer muntlige framlegg med mer.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk