en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBL201_3

Kunst, kultur og kreativitet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hovedparten av emnet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) gjennomføres i 3. semester. Det vil bli informert om hvilken litteratur som vil bli benyttet i emnet første studieår ved introduksjon av emnet.

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten har kunnskap om:
 • ulike syn på estetikk og kreativitet
 • ledelse og didaktikk i estetisk arbeid
 • hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag
 • barns musikalske og dramatiske utvikling
 • barns meningsskaping i arbeid med ulike formingsmedier
 • barns kultur, barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og hvordan kulturmangfold påvirker barns ulike uttrykksformer
 • Kunst- og kulturfagene i et bærekraftig perspektiv

Ferdigheter
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser med og for barn
 • legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • anvende ulike kunstfaglige medier og teknikker, analoge og digitale, som er relevante i samspill med barn

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • samhandle med barn som kompetente deltakere i skapende prosesser, og gi rom for deres medvirkning på barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • legge til rette for differensiert formidling av de praktisk-estetiske fagene
 • ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • være bevisst kjønnsnøytrale perspektiv ved tilrettelegging for skapende prosesser
 • åpne opp for flerkulturelle perspektiv innenfor de praktisk-estetiske fagene
 • forstå betydningen av utviklingsarbeid, forskning og formidling som forutsetninger for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Innhold

Gjennom estetisk opplevelse, erfaring og refleksjon inspireres og kvalifiseres studenten til skapende arbeid med barn i møte med kunst- og kulturuttrykk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

2 individuelle eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - F
Muntlig eksamen1/215 minutterA - F
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.

Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tverrfaglig prosjekt, Praktisk-metodisk arbeid i musikk m/refleksjon, Praktisk-metodisk arbeid i forming m/refleksjon, Praktisk-metodisk arbeid i drama m/ refleksjon, Obligatorisk undervisning
Spesifisering av arbeidskrav:
Tverrfaglig prosjekt (1. studieår) med fremlegg på inntil 15 min.
Praktisk-metodisk arbeid i musikk m/refleksjon. Omfang: Inntil 15 min.
Praktisk-metodisk arbeid i forming m/refleksjon. Omfang: 500 ord (+/- 10 %).
Praktisk-metodisk arbeid i drama m/ refleksjon. Omfang: Inntil 15 min
Obligatorisk oppmøte. Minimum 80 %.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dagmar Anita Jakobsen , Anne Karin Fotland , Kirsten Halle
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som gruppeundervisning, praktisk arbeid, veiledning, forelesninger, seminar, studentpresentasjoner og nettstøttet undervisning.

Observasjon, analyse, refleksjon og dokumentasjon knyttet til barns estetiske væremåter vektlegges. IKT brukes som verktøy i studentenes arbeid med dokumentasjon knyttet til undervisningsoppleggene.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kunst, kultur og kreativitet (BBL201_1) 30
Kunst, kultur og kreativitet (BBL201_2) 30
Kunst, kultur og kreativitet (BBL201_2) 60

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk