en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBL101_2

Barns utvikling, lek og læring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns danning, utvikling, omsorg, lek og læring
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov har kunnskap om profesjonen, pedagogisk grunnlagsproblematikk og didaktisk refleksjon
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging av barns leke- og læringsmiljø
 • har kunnskap om bruken av ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • Kunnskap om betydningen av kritisk tenkning i barnehagefeltet

Ferdigheter
Studenten
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barns betydning for hverandre
 • kan framstå som en bevisst rolle- og språkmodell, både for barn og i samarbeid med personalet og foresatte
 • kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en helhetlig og sammenhengende måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan planlegge, grunngi og reflektere ved bruk av fagspråk, over eget og andres pedagogiske arbeid
 • kan lede aktiviteter med barnegrupper i ulik størrelse

Generell kompetanse
Studenten
 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
 • kan støtte og inspirere barn i bevegelse og utforsking
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder
 • kan beskrive sitt gryende pedagogiske grunnsyn
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser

Innhold

I første studieår er det to hovedtema som står sentralt: Barnet og profesjonen. Hovedtemaet barn er forankret i en relasjonell forståelse av barns utviklings- og læringsprosesser i en barnehagekontekst. Det vil bli arbeidet med ulike perspektiver på barns utvikling og læring, med særlig fokus på de yngste barns væremåte og deres behov for omsorg og tilknytning. Teoretisk kunnskap om lek, barns samspill i lek og barnehagelærerens ansvar for å skape et inkluderende lekemiljø står sentralt. Videre inngår kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, der begreper som medvirkning, demokratisk tenkning, etisk refleksjon og syn på barn som subjekt er grunnleggende for ledelse av en barnegruppe. I temaet profesjon blir barnehagens samfunnsmandat, barnehage- og profesjonshistorikk belyst, slik at studenten får innblikk i hvilken historie barnehagelæreryrket inngår i. Didaktikk og kunnskap om pedagogiske grunnlagsproblemer blir knyttet opp til pedagogiske prosesser i barnehagen. Videre inngår observasjon, dokumentasjon og digitale verktøy som en del av kunnskapsområdets metodekunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen3/56 timerA - F
Muntlig eksamen2/530 minutterA - F
Begge vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Faglig tekst i gruppe, Faglig presentasjon i gruppe, Seminar med individuell faglig tekst, Obligatorisk tilstedeværelse 80%
Spesifisering av arbeidskrav:
Arbeidskrav 1: Faglig tekst i gruppe: 1000 ord (+/- 10 %).
Arbeidskrav 2 : Flerfaglig presentasjon i gruppe: Inntil 15 min
Arbeidskrav 3: Seminar med individuell faglig tekst: 1500 ord (+/- 10 %)
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vigdis Eidsvåg
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Studentene må tilegne seg deler av teorien gjennom selvstudium og utvikle akademisk skriving. Det vil i dette kunnskapsområdet bli brukt ulike undervisningsmetoder som forelesing, gruppe- og prosjektarbeid.

Det vil være en del arbeid der studentene også får trening i fremlegg for hverandre i grupper og plenum. Vi vil legge opp til prosjekter sammen med flere fag. Variasjonen i læringsarbeidet vil også bidra til å utvikle digital kompetanse. Seminarer, muntlige fremlegg og prosess-skriving, der studentene også skal gi hverandre respons, er obligatorisk (80 %).

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns utvikling, lek og læring (BBL101_1) 15

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk