en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBD340_1

Aktiv i naturen fordypning

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Aktiv i naturen (deltid) er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene naturfag, fysisk fostring og norsk, med hovedvekt på de to første fagene.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskaper
Studenten har kunnskap om
 • utviklingsarbeid i barnehagen knyttet til bruk av naturen og nærmiljøet
 • tilrettelegging av allsidige tverrfaglige aktiviteter i naturen
 • hvordan man kan fremme barns nysgjerrighet, utforskning og naturglede, og skape forståelse for naturens mangfold og egenart
 • bærekraftig utvikling, naturens egenverdi og nytteverdi, og hvordan man kan bidra til at barn opplever tilhørighet til naturen
 • hvordan barns fantasi og forestillingsevne kan være til inspirasjon og motivasjon for naturfaglig utforskning, kroppslig lek, og bruk av språk i natur og nærmiljø
 • hvordan man kan bidra til å skape gode relasjoner mellom barna og steder i naturen gjennom lek og fysisk utfoldelse
 • hvordan barn på ulike måter kan formidle sine erfaringer og forestillinger i forbindelse med naturopplevelser

Ferdigheter
Studenten kan
 • ta i bruk naturen og nærmiljøet som læringsarena på mange og varierte måter
 • legge til rette for at alle barn skal kunne oppdage og erfare muligheter for naturfaglig, kroppslig og språklig utforskning gjennom lek og skapende aktivitet i naturen gjennom hele året
 • ta i bruk nærmiljøets muligheter for at barn gjennom opplevelser og førstehåndserfaringer skal få forståelse for økologisk samspill og hvordan mennesker påvirker naturen og kan bidra til å ta vare på den
 • legge til rette for at barn kan delta i utviklende samtaler med utgangspunkt i erfaringer knyttet til steder som er viktige for dem
 • velge ut og gjøre pedagogisk bruk av ulike ressurser og verktøy, analoge og digitale, som er relevante for arbeid med naturfag, språk og fysisk utfoldelse ute

Generell kompetanse
Studenten
 • har oversikt over aktuelle og relevante nasjonale og internasjonale dokumenter og forskning relatert til tema i fordypningen, og viser evne til refleksjon over praktiske implikasjoner av dette
 • har kunnskap om relevante verktøy, inkl. digitale, som kan brukes sammen med barn for å utforske naturen og formidle naturopplevelser

Innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av naturen og nærmiljøet som aktivitets- og læringsarena for barn.
Naturen rommer uendelige muligheter for lek og aktivitet, gode samtaler, fantasi- og kunnskapsutvikling, samt utvikling av holdninger og etiske verdier. Fordypningen har et praktisk og metodisk fokus hvor studentene utfordres til å være kreative og utforskende. Erfaring med og kunnskap om utviklingsarbeid i barnehagen knyttet til bruk av naturen som læringsarena, vil være en sentral del av studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Mappe, Seminar med individuell presentasjon knyttet til praksis

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Mappe: 3 korte skriftlige oppgaver (200-300 ord) knyttet til praktiske aktiviteter.

Arbeidskrav: Seminar med individuell presentasjon knyttet til praksis: 10-15 min. muntlig presentasjon.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristin Grøsvik , Ingunn Berrefjord Ugelstad
Faglærer
Helga Vössing Lahmeyer , Charlotte Arnesen , Synnøve Eikeland , Tuula Helka Skarstein , Barbara Maria Sageidet , Ove Bergersen
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen vil veksle mellom teoriundervisning og praktiske aktiviteter i naturen. Arbeidsformer som forelesninger, oppgaveseminar, studentframlegg, praktiske aktiviteter og ekskursjoner vil bli benyttet. Det legges vekt på selvstendige og studentaktive arbeidsformer. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.
Fordypningen vil ha fokus på praksis i utemiljø der studentene må anvende teoretisk kunnskap fra de ulike fagene. Det vil bli lagt vekt på bruk av varierte naturområder. Studentene må derfor påregne mindre økonomiske kostnader i form av reiseutgifter i forbindelse med enkelte ekskursjoner..
Praksis utgjør en integrert del av fordypningen. Se egen Praksisplan. Praksis vil ha tilknytning til arbeidskrav.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

I tillegg til 1700 sider oppgitt litteratur kommer ca. 200 sider selvvalgt pensum.

Bøker og tidsskrift:

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. W. (Red.). (2019). Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetesforlaget. 100 s.

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godèe, C. (2016). Barn og naturvitenskap: Oppdage, utforske og lære i barnehage og skole. Oslo: Cappelen Damm. 206 s.

Fasting, M. L. (2013). «Vi leker ute!»: En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute.. Oslo: NOVUS Forlag. (S. 3-64 og 123-255) 193 s.

Fischer, U. & Madsen, B. L. (2002). Se her!: Om barns oppmerksomhet og førskolelærerens rolle. Oslo: Pedagogisk Forum. 155 s.

Gjems, L. (2009). Å samtale seg til kunnskap: Sosiokulturelle teorier om barns læring om språk og gjennom språk. Bergen: Fagbokforlaget. 163 s.

Lundhaug, T. & Neegaard, H. R. (2013). Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm AS. 179 s.

Sæther, M. & Hagen, T. L. (Red.). (2014). Kreativ ute: Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget. 252 s.

Kompendium:

Aadland, E. K. (2010). Naturen som arena for fysisk aktivitet og måltider i barnehagen. I B. U. Wilhelmsen & A. Holthe (Red.), Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen: Barnehagen som arena for folkehelsearbeid (s. 191-206). Oslo: Universitetsforlaget. 15 s.

Askeland, N. & Maagerø, E. (2011). Fagspråk i barnehagen: Fra riddere til gravemaskiner. I L. Gjems & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 119-147). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 27 s.

Bagøien, T. E. (2003). Barn og natur i samspill. I T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (s.79-108). Oslo: SEBU Forlag. 29 s.

Bergersen, O. (2015). Hvordan utnytte naturopplevelser i barnehagens arbeid med språk? I O. Bergersen, (Red.), Barns flerkulturelle steder: Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. 22 s.

Chawla. (2007). Childhood Experiences Associated with Care for the Natural World: A Theoretical Framework for Empirical Results. Children, Youth and Environments, 17(4), 144-170. 27 s.

Dardanou, M. (2018). Barns stedsskaping gjennom digital vegfaring. I A. Myrstad, T. Sverdrup & M. B. Helgesen (Red.), Barn skaper sted, sted skaper barn (kap. 5). Bergen: Fagbokforlaget. 19 s.

Gurholt, K. P. & Sanderud, J. R. (2016). Curious play: Children’s exploration of nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Vol. 16, No. 4, 318–329. 11 s.

Holter, K. & Langholm, G. (2014). Utforskende naturfag i barnehagen. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (Red.), Barnehagedidaktikk: En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 87-101). Bergen: Fagbokforlaget. 15 s.

Jørgensen, K. A. (2014). Kropp, bevegelse og helse - fagdidaktikk. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (Red.), Barnehagedidaktikk: En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 155-174). Bergen: Fagbokforlaget. 20 s.

Lynngård, A. M. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 135-153). Bergen: Fagbokforlaget. 19 s.

Lønning, D. J. (2017). Jordboka: Det fantastiske universet under føtene våre. Sirevåg: Forlaget Nyskaping. (S. 135-153) 19 s.

Maller, C. J. (2009). Promoting children’s mental, emotional and social health through contact with nature: A model. Health Education. Vol. 109, No 6. 522-535. 13 s.

Norstrand, A. W. & Karsrud, F. T. (2014). Sted, fortelling og literacy: Om sammenhengen mellom sted, kultur og barns læring og språkutvikling. Barn, 2, 51-69. 18 s.

Änggård, E. (2009). Skogen som lekplats: Naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordisk pedagogik, (29:2), 221-234. 13 s.

Nettsider:

Achton, O. (2011). Sker der noget med sproget i naturen? 11 s. Lokalisert på https://www.ucviden.dk/portal/en/publications/sker-der-noget-med-sproget-i-naturen(9989d3df-8172-4c03-855d-605b9e64ab83).html
Fugelli, P. (2001). Helse – slik folk ser det. 5 s. Lokalisert på http://folk.uio.no/pfugelli/artikler/helse_folk_ser.htm

Lie, S., Vedum, T. V. & Dullerud, O. (2011). Natur-, frilufts- og gårdsbarnehager: Hva kjennetegner disse? Hva betyr de for barnas utvikling? Elverum: Høgskolen i Hedmark. 35 s. Lokalisert på http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/133974/rapp08_2011.pdf?sequence=1

Olsen, T. M. (2017). Språkstimulering gjennom samtale: En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn (ss 13-19, 225-241). Lastet ned fra http://hdl.handle.net/11250/2474043 (25 s.)

Sageidet, B. (2015). Bærekraftig utvikling i barnehagen - bakgrunn og perspektiver. Lokalisert på https://www.idunn.no/npt/2015/02/baerekraftig_utvikling_i_barnehagen_-_bakgrunn_og_perspektiv

Änggård, E. (2011). Children`s Gendered and Non-Gendered Play in Natural Spaces. 25 s. Lokalisert på http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:474994/FULLTEXT01.pdf

Pensum omfatter også forelesninger, utdelte kopier og fagstoff som legges ut i Canvas gjennom studieåret.

Anbefalt litteratur:

Bagøien, T. E. & Storli, R. ( 2013). Lag en naturlekeplass – i barnehage og skole. Oslo: Gyldendal Akademisk. 101 s.

Bagøien, T. E. (Red.). (2003). Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg.). Oslo: SEBU Forlag. 230 s.

Davis, J. M. (Red.). (2015). Young Children and the Environment – Early education for sustainability. Cambridge University Press. 331 s.

Fiskum, T. A. & Husby, J.-A. (2014). Uteskoledidaktikk: Ta fagene med ut. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 253 s.

Hallås, B. O. & Karlsen G. (2015). Natur og danning: Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget. 293 s.

Lysklett, O. (2013). Ute hele uka: Natur- og friluftsbarnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 208 s.

Nordal, A. & Misund, S. S. (2009). Læring gjennom mestring - skoggruppemetoden. Oslo: SEBU Forlag. 192 s.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk