en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBD300_1

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kunnskapsområdet LSU inngår faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

Ferdigheter
Studenten
 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse
Studenten
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold

Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse, nasjonale og internasjonale styringsmekanismer, veiledning og utviklingsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Individuell flervalgsoppgave og utviklingsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell flervalgsoppgave1/22 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Utviklingsoppgave1/2 A - FAlle.
Individuell skriftlig eksamen, flervalgsoppgave.
Utviklingsoppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Studentene skal arbeide i grupper (2-4). Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %) avhengig av antall personer i gruppen.
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis:
- Ved trekk/permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes til praksis skal gjennomføres.
- Ved trekk fra utviklingsoppgaven må ny praksis følges når utviklingsoppgaven skal gjennomføres selv om praksis allerede er bestått.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
June Junge
Faglærer
Ksenia Solheim , Vigdis Eidsvåg
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter. Dette kan omfatte formidlingsorientert undervisning, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, problembaserte oppgaver, casediskusjoner, puslespill, forskjellige typer muntlige framlegg med mer.
Underveis i arbeidet med utviklingsoppgaven skal studentene presentere tematikk m.m. i plenum. Presentasjon bør anses som et nyttig forum for innspill og justeringer av de enkelte gruppenes.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se kapittel om Praksis.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid
Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt ca. 1000 sider

Knutagård H. (2013). Introduktion til den kulturhistoriske virksomhedsteori. Århus: Forlaget Klim. Hele boken

Børhaug, K. & Moen, K. H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap.1-4, 6-11) 177 s.

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget. (Kap. 2-3). 40 s.

Gotvassli, K. Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2-15 (ikke kap. 1 og 9)) 265 s.

Greve, A., Jansen, T. T. & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagelærernes fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 4 og 5) 77 s

Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2011). En bok om oppvekst: Samfunnsfag for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 5 og 7) 29 s.

Mostad, V., Skandsen, T., Wårness, J. I. & Lindvig, Y. (2013). Entusiasme for endring i barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk. 204 s.

Kompendium

Børhaug, K. (2011). Barnehageorganisasjonen - autonomi eller standardisering? Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), 49-66 17 s.

Gjems. L. (2012). Kontekstuell veiledning. I A. K. Ulvestad & F. K. Ulvestad (Red.), Flerstemt veiledning (kap. 7). Oslo: Gyldendal akademisk. 13 s.

Ulvestad, A. K. (2012). Makt i og rundt veiledningsrommet. I A. K. Ulvestad & F. K. Ulvestad (Red.), Flerstemt veiledning (kap. 8). Oslo: Gyldendal akademisk. 13 s.

Laursen, E. Aktionsforskningens produktion av viden. I G. Duus, M. Husted, E. L. Kildedal & D. Tofteng (Red.), Aktionsforskning - en grundbog. (kap. 5). 14 s.

Anbefalt litteratur, offentlig dokumenter:

Lov om barnehager. LOV-2005-06-17-64 (2014). Lokalisert på http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen). (20.11.1989). Lokalisert på http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

Mogstad, M. & Rege, M. (2009). Tidlig læring og sosial mobilitet: Norsk barns muligheter til å lykkes i utdanningsløp og arbeidslivet. Samfunnsøkonomen nr. 3. (S. 4-22) 16 s.

NOU 2003:9 Makt og demokrati sluttrapport frå makt og demokratiutredningen. Lokalisert på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2003/nou-2003-019.html?id=118893

NOU 2010: 8 Forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Lokalisert på http://www.regjeringen.no/pages/14258034/PDFS/NOU201020100008000DDDPDFS.pdf

NOU 2012:1 Til barnas beste: Ny lovgivning for barnehagene. Kunnskapsdepartementet. Lokalisert på http://www.regjeringen.no/pages/36790766/PDFS/NOU201220120001000DDDPDFS.pdf

Stortingsmelding nr. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Lokalisert på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-24-20122013.html?id=720200

Utdanningsdirektoratet (17.02.2014). Ny Rammeplan for barnehagen 2016. Lokalisert på http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/revidering-av-rammeplan


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk