en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBD120_1

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) bygger på fagene samfunnsfag, religion, livssyn og etikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om:
 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • samfunns- og kulturutvikling med vekt på velferdsstaten, bærekraft, mangfold, likeverd, likestilling, sosial ulikhet og økt digitalisering
 • barnehagen i nærmiljø og lokalsamfunn
 • barndom, barnehage, familie og oppvekstsvilkår i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • samiske barns kulturer og rettigheter
 • voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • kristen tro og kulturarv, øvrige verdensreligioner og deres mangfold, humanisme og andre livssyn
 • filosofi og etiske teorier, om etikkens forhold til fellesverdier og om veiledning i moralske valg
 • barns rettigheter samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn
 • hvordan samfunnsendringer stiller krav til barnehagen som organisasjon

Ferdigheter
Studenten skal kunne
 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis

Generell kompetanse
Studenten skal kunne
 • identifisere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen på et profesjonelt grunnlag.
 • samarbeide med barnas foresatte
 • samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn, og gi etisk veiledning, bl. a. i bruk av digitale verktøy
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen.

Innhold

Kunnskapsområdet retter oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et demokratisk samfunn preget av mangfold. Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn tar utgangspunkt i en forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, internasjonale konvensjoner, lovverk, og syn på mangfold og likestilling i tråd med sentrale føringer. Sentrale temaer i kunnskapsområdet er barns oppvekstvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet, mediepåvirkning og barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner.
Kunnskapsområdet omhandler samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes fortellinger og tradisjoner. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Kunnskapsområdet skal bidra til kjennskap om samenes historie som urfolk, og gi kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.
Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i møte med barn, foresatte og ansatte.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

2 skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Del 1 - Skriftlig eksamen i samfunnsfag1/25 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Del 2 - Skriftlig eksamen i religion1/25 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt( konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig gruppeoppgave, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Skriftlig gruppeoppgave: 2000 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Alessandro Falcetta , Silje Kristin Hellum , Ingunaya Myhre Larsen , Carl Cato Wadel
Emneansvarlig
Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjektarbeid. Det kreves at studentene arbeider selvstendig med faglige temaer, leser pensum grundig og deltar aktivt i undervisningen, gruppearbeidene og prosjektarbeidene. Undervisningen gir en introduksjon til kunnskapsområdets temaer og aktuelle læringsprosesser. Studentenes eget arbeid med temaer og litteratur danner grunnlag for felles diskusjoner og gruppearbeid.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid
Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Antall sider: Ca. 1300

Bøker:

Hovdelien, O. red. (2017): Minoritetsreligioner i barnehagen. Fagbokforlaget. (Kap. 1-9) Ca. 150 s.

Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2019). En bok om oppvekst: Samfunnsfag for barnehagelærere (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Ca. 360 s.

Olsholt, Ø. & Schjelderup, A. B. (2018). Filosofi og etikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm. (Kap. 1, 2, 3 og 4) Ca. 150 s.

Sagberg, S. (2012): Religion, verdier og danning, Fagbokforlaget. (Kap. 1-8) Ca. 150 s.

Skoglund, T. & Sundvall, P. (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Ca. 160 s.

Sødal, H. K. (2018): Kristen arv og tradisjon i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap 4, 5, 7, 8) Ca. 120 s.

Kompendium:

Aarre, T. & Blom, K. (2012). Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2) Ca. 40 s.

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. (red.) (2019). Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1 s. 21-35) Ca. 15 s.

Gjervan, M., Andersen, C. E. & Bleka, M. (2012). Se mangfold. Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. (Kap. 4 s. 61-84) Ca. 24 s.

Glasø, L. & Thompsen, G. (red.) (2018). Selvledelse. Teori, forskning og praksis. Oslo: Gyldendal. (Kap. 3 s. 61-85) Ca. 22 s.

Hyrve, G. & Sataøen, S. O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (s. 59-71 og 213-234) Ca. 36 s.

Jusso, R. & Bjørn, I.M.E. (2006). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. Ca. 30 s. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464-temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf

Moen, K. H. (2011). Nærmiljø og samfunn i barnehagen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, s. 27-53) Ca. 45 s.

Rammeplan for barnehagen (2017). Ca. 35 s. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Sjøvik, P. (Red.). (2014). En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 9). Ca. 25 s.

Tilleggslitteratur (utover pensum):

Bae, B., Eide, B.J., Winger, N. & Kristoffersen, A.E (2006). Temahefte om barns medvirkning. Kunnskapsdepartementet. 78 s. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300463-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf

Gjervan, M. (red.) (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Kunnskapsdepartementet. 50 s. https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Olsholt, Ø., Lahaise, M. & Schjelderup, A. (2008). Filosofiske samtaler i Barnehagen. Å ta barns tenkning på alvor. Oslo: Kommuneforlaget. 176 s.

Rossholt, N. (2006). Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 40 s. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290163-temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.10.2019

Historikk