en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBD110_1

Natur, helse og bevegelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) skal studentene tilegne seg kunnskap om naturen, bærekraftig utvikling og om betydningen av at barn er i bevegelse.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om
 • hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv
 • hvordan barn lærer i samspill med miljøet og hvordan miljøet kan tilrettelegges for å støtte opp om barns egeninitierte leke- og læringsprosesser
 • sammenheng i naturen, fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • kroppslig lek, motorisk og fysisk utvikling hos barn
 • kosthold og helsefremming

Ferdigheter
Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter i å
 • utforske naturen og eksperimentere sammen med barn om fysiske fenomen
 • utforske muligheter med og bruke av hverdags- og digitalteknologi sammen med barn kunne velge å bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn, og kunne nyttiggjøre seg av lokale steder og ressurser
 • reflektere over og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiver i arbeidet med natur, helse og bevegelse
 • vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagedagen slik at barnas behov for fysisk aktivitet, hvile, måltid og god hygiene ivaretas
 • observere og vurdere barns bevegelseskompetanse
 • vurdere risiko av lekemiljø og sammen med barn skape og bruke ulike rom og miljø inne, ute og i naturen, samt legge til rette for barns risikomestring
 • nyttiggjøre seg ulike ressurser, som digitale verktøy, bøker og andre media, for å tilegne seg utvidet kunnskap og inspirasjon innen temaene natur, helse og bevegelse

Generell kompetanse
Studenten skal ha tilegnet seg kompetanse i å
 • være medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek og naturopplevelser
 • orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og bevegelse sammen med barn
 • analysere og kritisk reflektere over verdier knyttet til bærekraftig utvikling, barnehagens rutiner, kosthold og bevegelsesaktiviteter som sentrale livskvaliteter og helsefremmende faktorer i barnehagen
 • tilrettelegge et helsefremmende og godt bevegelsesmiljø inne og ute for barn i ulike aldre med ulike forutsetninger
 • samarbeide og være i dialog med barns hjem og ulike instanser, om temaer knyttet til kunnskapsområdet
 • ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen
 • utarbeide rutiner for trygghet i barnehagen og utføre førstehjelp

Innhold

Sentralt i kunnskapsområdet er allsidige lekaktiviteter som skaper mestring og bevegelsesglede, undring og forståelse for naturens egenart og hvordan vi påvirker naturen. Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse bygger på fagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk, og omfatter følgende emner:
 • Barns utvikling og helse (motorisk og fysisk utvikling, matkultur og ernæring, hygiene og sykdomslære, førstehjelp og hjerte-lungeredning)
 • Barns utforskning innen teknologi, bio-, kjemi-, fysikk- og geoemner.
 • Barns bevegelseslek i ulike omgivelser (inne og ute, i terreng, på snø og is, i vann)
 • Barns oppvekstmiljø og bærekraftig utvikling (naturen som aktivitets- og læringsarena, barns aktivitetsvaner, tradisjon, kulturelt mangfold og tilhørighet)

I alle emner inngår fagdidaktikk knyttet til tema som barns ulike forutsetninger, erfaringer og interesser, barns nysgjerrighet og behov for utfordring, mestring og medvirkning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlige eksamen og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Del 1 - Skriftlig eksamen naturfag/fys.fos1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Del 2 - Hjemmeeksamen naturfag/fys.fos1/2 A - F
Begge vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuelle oppgaver, Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Individuell skriftlig oppgave

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Individuelle oppgaver: 3 artsprøver med 10-20 kortsvar-oppgaver.

Arbeidskrav: Individuell skriftlig oppgave: Analyse av praktisk aktivitet. (800 ord +/- 10%).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingunn Berrefjord Ugelstad , Helga Vössing Lahmeyer
Faglærer
Charlotte Arnesen , Synnøve Eikeland , Kristin Grøsvik , Barbara Maria Sageidet
Praksiskoordinator
Lena Forus , Bjørg Danielsen Jølbo
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger, praktiske aktiviteter, seminar, studentpresentasjoner, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner og oppgaveskriving.
Undervisningen vil bli relatert til barnehagehverdagen og didaktiske drøftinger knyttet til erfaringer. En del av ekskursjonene vil bli lagt utenfor universitetsområdet. Studentene må påregne mindre økonomiske kostnader i forbindelse med enkelte ekskursjoner.
Dagskurs i skilek inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Studentene må selv skaffe skiutstyr (turski/langrennsski) til denne dagen. Det blir satt opp gratis buss.
Undervisningen i kunnskapsområdet er i stor grad av praktisk karakter. Studentenes kompetanse utvikles ved deltagelse og utprøving sammen med andre.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid
Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt 1188 sider

Bøker:

Fysisk fostring:

Nordbotten, G. L. (2014). Barns fysiske utvikling: Hvordan stimulere barns fysiske utvikling? (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 152 s.

Norsk Førstehjelpsråd. (2016). Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (6. utg.). Stavanger: Laerdal Medical. 30 s.

Sandseter, E. B. H., Hagen, T. L. & Moser, T. (Red.). (2018). Kroppslighet i barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse: Bind 3. Barnas barnehage. Oslo: Gyldendal akademisk. 412 s.

Naturfag:

Grøsvik, K. & Olsen, K.M. (2019). Hvordan kan små barn få innsikt i samspillet i naturen? – Med humler som studieobjekt. Kapittel 9. I Veronica Bergan and Kristin W. Bjørndal (red.): Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget, (s. 151-165). 15 s.

Hilmo, I., Holter, K., Langholm, G., Lea, A. & Synnes, K. (red.) (2017). Forskerfrøboka: Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget. 272 s.

Lundheim, R. (2013). Helse: Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (s. 12-99). 88 s.

Sageidet, B.M. (2019). Pedagogiske metoder for å lære barn om sammenhenger for bærekraftig utvikling. Kapittel 3. I Veronica Bergan and Kristin W. Bjørndal (red.): Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget, (s. 53-66). 14 s.

Skarstein, T.H. & Skarstein, F. (2019). Artskunnskap for bærekraftig utvikling. Kapittel 8. I Veronica Bergan and Kristin W. Bjørndal (red.): Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget, (s. 137-150). 14 s.

Kompendium

Naturfag:

Bakke, H. H. K. (2017). Natur 1- Barn opplever naturen (s. 44-56, 58-75). Natur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 31 s.

Bakke, H. H. K. (2017). Natur 2 – Barn utfordrer naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (S. 61-68) 8 s.

Bølgan, N.B. (2018). Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 101-109, 119-123) 13 s.

Langholm, G. & Tuset, E.H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 26-43), 18 s.

Fysisk fostring:

Grindberg, T. (2007). Fysisk aktivitet for alle. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (2. utg., s. 283-300). Oslo: Universitetsforlaget. 17 s.

Kaarby, K. M. E., Osnes, H. & Skaug, H. N. (2015). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (S. 28-66) 38 s.

Moen, E. & Jacobsen, K. B. (2007). Skritt for skritt: Fysisk fostring/kroppsøving i barnehage og grunnskole (5. utg.). Nesbru: Forlaget Vett & Viten. (S. 107-148) 41 s.

Sjøvik, P. (2014). Funksjonsnedsettelser hos barn i førskolealder. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (3. utg., s. 145-171). Oslo: Universitetsforlaget. 26 s.

Nettsider

Naturfag:

Folkehelseinstituttet. (2010, oppdatert 2019). Smittevernveileder; Barnehager og smittevern - veileder for helsepersonell. 16 s. Lokalisert på: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/

Helsedirektoratet. (2019). Nasjonal faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 41 s. Lokalisert på: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

Lysklett, O. B. (2006). Temahefte om natur og miljø. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 48 s. Lokalisert på http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290161-temahefte_om_natur_og_miljo.pdf

Ovaldsen, J.-E. & Aas, K.E. (2009). Vårt fantastiske univers. Det internasjonale astronomiåret 2009. (s.5-29). 25 s. Lokalisert på https://www.mn.uio.no/astro/tjenester/publikum/vfu_astrohefte.pdf

Pensum omfatter også forelesninger, artslister, apper, utdelte kopier, artikler og fagstoff som legges ut i Canvas gjennom studieåret.

Anbefalt litteratur

Bagøien, T. E., Otnes, M. S. & Storli, R. (2002). Lag en naturlekeplass: Prinsipper og praktiske ideer. Oslo: Gyldendal akademisk.

Berg, A. & Kippe, K. B. (2007). Småbarnas kroppslige verden: Sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år (5. utg.). Oslo: Sebu forlag.

Bølgan, N. (2006). Temahefte om "IKT i barnehagen". Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Jensen, M. & Osnes, H. (2009). Kroppen i lek og læring: Sirkus i barnehage og skole. Oslo: Fagbokforlaget.

Nilsen, A. B. (2006). Ute: Aktiviteter i naturen. Oslo: Akilles.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk