en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBAP20_2

Kunnskapsbasert praksis

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet er etisk vurderte handlinger sentralt.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert følgende tema/kompetanseområder
Selvstendig utøvelse av barnevernsfaglig arbeid under veiledet praksis
Har oppdatert sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk, barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen og sin organisasjonsteoretiske kunnskap
Kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere for å kunne vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter
Kan anvende et flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier
Kan anvende faglig kunnskap, metoder, teorier og faglig skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser, til det beste for barn og familier
Kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg
Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming, muntlig og skriftlig, med utgangspunkt i barnets beste

Relasjon og kommunikasjon
Kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse
Kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.
Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt
Kan anvende faglig kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen

Profesjonsrolle og etikk
Kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
Kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier
Ha kunnskap om veiledning og kunne anvende erfaringer og faglig kunnskap, og reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning
Har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kunne håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet
Kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

Medvirkning
Kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning

Tverrprofesjonelt samarbeid
Kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å utøve tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.

Anvende forskningsbasert kunnskap
Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
Kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak
Har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser og kunne anvende digitale verktøy og relevant teknologi

Innhold

1. Praksis tilbys i utgangspunktet i Rogaland, og organiseres av UiS. Det er universitetet som avgjør hvilken praksisplass den enkelte student tildeles.
Det er en forutsetning med aktiv deltakelse på informasjonsmøte i etterkant av praksisoppholdet i påfølgende semester.
2. Utenlandspraksis: SV-fakultetet har egne retningslinjer for rangering av søkere. Søknad om utenlandspraksis sendes internasjonal koordinator, på eget søknadsskjema. De som ønsker å søke om utveksling, må ha bestått alle førsteårs eksamener på studiet før utreise. Det gis ikke adgang til å ta kontinuasjonseksamen i praksisperioden.
Studenter som velger praksisstudium i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling gjennom praksisperioden. For nærmere informasjon om hvor utveksling tilbys, se http://http://student.uis.no/utveksling/

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

BBA102 Utsatte barn og unge

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering

BBA104 Velferdsrett

Anbefalte forkunnskaper

BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Det gjøres en samlet vurdering av hele praksisperioden.
Hva som definerer bestått/ikke bestått praksis er beskrevet i Internt reglement for praksis ved Institutt for sosialfag.
Konsekvenser av ikke bestått praksis: Dersom studenter ikke består praksis, innebærer dette at studenten må ta emnet på ny sammen med etterfølgende kull. Alle obligatoriske aktiviteter tas på ny. Ved ikke bestått praksis har studenten kun en ny mulighet for å fremstille seg i emnet jfr Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.
Klageadgang: Det kan kun klages på formelle feil. Det henvises til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.
Det rettes krav om skikkethetsvurdering,jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethet i høyere utdanning, http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.html samt Internt reglement for praksis, jf www.uis.no.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisoppgave 1, Praksisoppgave 2, Nærværskrav, Avklaring av plan for læring
Studenten vurderes kontinuerlig gjennom hele praksisperioden. Avklaring av læringsmål, begge praksisoppgaver og deltakelsen i de obligatoriske samlingene må være godkjent innen endelig vurdering av praksisemnet.
Avklaring av plan for læring: Ved praksisstart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i samarbeid med veileder og sendes til kontaktlærer ved UIS.
Praksisoppgave 1: Omfang 2000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Praksisoppgave 2: Omfang 3000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Praksisoppgavene leveres/sendes til kontaktlærer ved UiS i henhold til tidspunkt fastsatt av instituttet. For sen innlevering vurderes som ikke levert og blir dermed ikke godkjent. Dersom det er nødvendig med utsettelse av innlevering, må dette avtales med kontaktlærer. Det henvises for øvrig til Internt reglement for praksis, Institutt for sosialfag.
Obligatorisk nærværsplikt på før- og sluttpraksisseminarer: Det er 75% nærværsplikt. Studenter som har et nærvær på under 75 % på praksisseminarene får ikke godkjent deltakelse i samlingene.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Arbeidsformer for praksisstudier er
  • Praksisseminarer på UiS
  • Praksisrefleksjoner
  • Veiledet praksis
  • Selvstendige praksisoppgaver

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialog i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evaluering av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk