en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBABAC_6

Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definer i form av
Kunnskaper
 • ha bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser
 • ha kunnskap om forskningsprosessen
 • ha kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og dets muligheter og begrensninger

Ferdigheter
 • anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i forskningsprosessen
 • anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte
 • anvende kvalitativ og/eller kvantitativ metode i arbeidet med barnevernfaglige problemstillinger


Generell kompetanse
 • planlegge, gjennomføre, begrunne barnevernfaglige tema ,problemstillinger og prosesser selvstendig
 • ha kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid
 • bidra til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon i barnevernspedagogens yrkesfelt.
 • innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger i det barnevernfaglige feltet

Innhold

I bacheloroppgaven skal studenten drøfte en problemstilling med utgangspunkt i faglig kunnskap / teori / sentrale begrep. Studenten skal redegjøre for de valgte vitenskapelige metoder og drøfte disse. Studenten velger selv problemstilling som skal ligge innenfor et av barnevernspedagogens fire kompetanseområder:
 • barnevernfaglig kompetanse
 • oppvekst og familieliv
 • yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
 • innovasjon,kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis.

Studenten kan også velge problemstilling til bacheloroppgaven med utgangspunkt i praktiske problemstillinger som studenten har møtt i praksis eller på annen måte i løpet av studiet.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten, BBAP20 Kunnskapsbasert praksis

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

BBA102 Utsatte barn og unge

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering

BBA104 Velferdsrett

BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

BBAP20 Kunnskapsbasert praksis

Anbefalte forkunnskaper

BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

BBA302 Samarbeid og mestring av yrkesrollen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Prosjektskisse
Studenten skal levere en kort prosjektskisse på inntil 600 ord innen datoen som blir bestemt av emneansvarlig. Skissen er en obligatorisk aktivitet og skal inneholde en beskrivelse og begrunnelse for valg av tema og en foreløpig problemstilling.
Studenten skal levere en oppgave i kvalitativ og kvantitativ metode. Oppgaven er en obligatorisk aktivitet. Det blir gitt nærmere informasjon om omfang og tidspunkt for innlevering av oppgaven i Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Mikhail Gradovski
Emneansvarlig
Eva Torborg Hærem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminargrupper, veiledning individuelt/og eller i gruppe.

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere,gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester,samt standardisert emnevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret  i universitets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk