en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBABAC_5

Bacheloroppgave med forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven med forskningsmetode er et todelt emne som består av forskningsmetode og bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven er individuell. Studenten velger selv tema som skal ligge innenfor barnevernspedagogens arbeidsfelt. Veileder skal godkjenne teamet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskaper
-ha bred kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
-ha bred kunnskap om forskningsetikk
-ha oppdatert kunnskap om det selvvalgte temaet
Ferdigheter
-kunne gjennomføre et enkelt forskningsarbeid
-kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
-kunne føre referanser og lage litteraturliste
Generell kompetanse
-kunne reflektere kritisk over forskningsetiske spørsmål
-kunne reflektere kritisk over faglitteratur og faglige debatter
-kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Innhold for bacheloremne med forskningsmetode:
1.Veileder godkjenner tema og prosjektskissen for bacheloroppgaven. En egen veileder for bacheloroppgaven blir publisert på Canvas.
2. Tema for undervisning i forskningsmetode:
  • Vitenskapsteoretisk grunnlag for forskningsmetode
  • Undersøkelsesdesign, problemstillinger og struktur
  • Kvalitative metoder: intervju, observasjon og litteraturgjennomgang
  • Kvantitativ metode: spørreskjema
  • Tolking av resultat
  • Litteratursøk og referansestil
  • Rapportskriving

Studenten skal levere en individuell obligatorisk aktivitet i forskningsmetode.

Forkunnskapskrav

BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet, BBAP20 Praksis

Anbefalte forkunnskaper

BBA370 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/11 A - FAlle.
Studenten skal skrive en individuell fordypningsoppgave på 12 000 ord (+/- 10%) inkludert innholdsfortegnelse, fotnoter, kildehenvisninger og litteraturliste Referansestil: APA 6th

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektskisse maks 1000 ord, Arbeidskrav i kvalitativ metode , Arbeidskrav i kvantitativ metode
Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:
Prosjektskisse på max 600 ord
Oppgave i forskningsmetode. Faglærer fastsetter om det er individuell eller gruppeinnlevering.
Emneansvarlig for BBA/BAC -5 : Eva Hærem
Ansvarlig for forskningsmetode: Kathrine Skoland og Mikhail Gradovski

Fagperson(er)

Faglærer
Kathrine Skoland , Mikhail Gradovski
Emneansvarlig
Eva Torborg Hærem

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudie,arbeid individuelt og i grupper. Studenten får tildelt veileder og har rett på 4 ganger veiledning på 45 minutt. Veiledningen kan være i gruppe og /eller individuell. Veiledning skal skje etter avtalt plan mellom veileder og student. Studenten har selv ansvar for å avtale veiledning. Veiledningen må være avsluttet to uker før innleveringsfristen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode (BSO370_1) 10
Bacheloroppgave (BBABAC_3) 20

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk